اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد آقاسی

دکتری جامعه​ شناسی محقق ،نویسنده و مدرس دانشگاه

mohammadaghasi.ir
mohhamad.aghasi61gmail.com
88758561
0000-0003-0255-2370

سردبیر

نعیم بدیعی

علوم ارتباطات استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

www.civilica.com/Person-5532.html
badiinayahoo.com
09122950211

اعضای هیات تحریریه

محسن اسماعیلی

حقوق خصوصی دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران

esmaeili1344yahoo.com
22253052

ناصر باهنر

علوم ارتباطات دانشیار گروه فرهنگ علوم و ارتباطات دانشگاه امام صادق "ع"

nbahonaryahoo.com
09121065618

نعیم بدیعی

علوم ارتباطات استاد تمام علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

badiinayahoo.com

هادی خانیکی

علوم ارتباطات استاد تمام علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

hadi.khanikigmail.com
09124091025

طاهرروشندل اربطانی

مدیریت رسانه استاد مدیریت دانشگاه تهران

arbataniut.ac.ir

محمد سلطانی فر

علوم ارتباطات دانشیار گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

msoltanifaryahoo.com
09121112687

سعید رضا عاملی

علوم ارتباطات استاد تمام علوم ارتباطات دانشگاه تهران

ssameliut.ac.ir
09121227877

سید وحید عقیلی

علوم ارتباطات دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی

seyed_vahid_aqiliyahoo.com
09121302998

محمد مهدی فرقانی

علوم ارتباطات دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

mmforghaniyahoo.com
09121038487

علی اکبر فرهنگی

مدیریت رسانه استاد تمام مدیریت رسانه دانشگاه تهران

dr_aafarhangiyahoo.com
09121301140

یحیی کمالی پور

علوم ارتباطات استاد علوم ارتباطات دانشگاه پوردو آمریکا

kamalipouryahoo.com

سید محمد مهدی زاده طالشی

علوم ارتباطات دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

mahdizadeh45yahoo.com

مدیر داخلی

پریسا عباداللهی

علوم ارتباطات مدیر اجرایی

parisasinayahoo.com
88733772

ویراستار ادبی نشریه

فاطمه قندهاری

علوم اجتماعی ویراستار ادبی

fatemehghandehariyahoo.com
88733772

صفحه آرا

پرویز آزموده

صفحه آرا

hamed4478gmail.com