دوره و شماره: دوره 33، شماره 2 - شماره پیاپی 127، خرداد 1401، صفحه 1-220 
نقش صدا و سیما در تقویت اعتماد سیاسی

صفحه 5-28

10.22034/bmsp.2022.145452

محسن روحانی؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ بی بی سادات میر اسماعیلی؛ امید جهانشاهی؛ علی اکبر فرهنگی


مدل ساختاری عوامل موثر بر اثربخشی صحه‌گذاری چهره‌های ورزشی

صفحه 193-208

10.22034/bmsp.2021.292886

محمد علی صوفی؛ مهرداد متانی؛ علی فلاح؛ اسداله مهرآرا؛ محمد رضا باقر زاده