دوره و شماره: دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی 125، اسفند 1400، صفحه 1-248 
معیارهای طراحی ساختاری برنامه ‌های ترکیبی رادیویی

صفحه 5-29

10.22034/bmsp.2021.141720

حسن خجسته باقرزاده؛ فاطمه روشن؛ فاطمه عظیمی فرد؛ زهرا صفاییان