چالش های اقتصادی روزنامه های ایران و راهکارهای برون رفت از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ارتباطات، گروه ارتباطات، روزنامه نگاری و رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار گروه ارتباطات، روزنامه نگاری و رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی (نویسنده مسئول)، تهران، ایران

3 استادیار گروه ارتباطات، روزنامه نگاری و رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

4 دکتری علوم دفاعی راهبردی (مدیریت راهبردی)، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

یکی از اصلیترین مشکلات در مدیریت روزنامهها، چالشهای اقتصادی است. هدف از این پژوهش، شناسایی چالشهای اقتصادی روزنامههای ایران و راهکارهای برونرفت از آن است. روش تحقیق این پژوهش، کیفی با رویکرد گراندد تئوری و مبتنی بر مصاحبة عمیق بود. جامعة آماری شامل مدیران مسئول روزنامههای دولتی و خصوصی و انتخاب نمونه، با استفاده از روش هدفمند، تا اندازهای ادامه یافت که اشباع نظری حاصل شد. در مجموع با انتخاب 21 نفر، پژوهش به اهداف خود نائل شده است. تجزیه و تحلیل دادهها، بعد از سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) با استفاده از نرمافزار مکسکیودا صورت گرفته و از بین 188 کد باز به دستآمده، شش طبقه از مفاهیم استخراج و درنهایت ده آیتم، جهت برونرفت از مشکلات به دست آمد که عبارتاند از: قرار گرفتن مدیریت رسانهای در کنار مدیریت اقتصادی، استفاده از روشهای بنگاهداری و تجمیع بین روزنامههای خرد، وضع قوانین حمایتی و یارانههای پرداختی برای روزنامههای خصوصی، توجه به حضور فضای مجازی و استفاده از محتوای مکتوب بر مبنای شبکههای اجتماعی، کاهش سیطرة دولت در بخش روزنامههای دولتی، شتاب در اطلاعرسانی و استفاده از فناوریهای نوین و کاربردی در سیستم توزیع، استقلال در تولید مواد اولیه و چاپی روزنامهها، استفاده از نیرویهای انسانی متخصص، توجه به کاهش خود سانسوری، توجه به کاهش مخاطبان روزنامه و وضع قوانین جدید برای صدور مجوز روزنامهها.
کلیدواژه: رسانه، روزنامه، روزنامه‌نگاری، چالش‌های اقتصادی، مخاطب.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic challenges faced by the Iranian newspapers and ways to tackle them

نویسندگان [English]

  • Roya Faramarzi 1
  • Davood Safaei 2
  • hourieh dehghan shad 3
  • Hossein Entezami 4
1 PhD student of Communication, Department of Communication, Journalism and Media, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Communication, Journalism and Media, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Islamic Azad University, Central Tehran Branch (corresponding author), Tehran, Iran
3 : Assistant Professor, Department of Communication, Journalism and Media, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
4 PhD in Strategic Defense Sciences (Strategic Management), Higher National Defense University, Tehran, Ira
چکیده [English]

Economic problems are among the main challenges faced by Iranian newspapers. The aim of this research work is to identify the economic challenges of Iranian newspapers and ponder about the ways to tackle this chronic problem. The method used for this study is qualitative based on the Grounded Theory approach and in-depth interviews. The statistical community includes persons in charge of public and private newspapers and sample selection, by using an objective method, continued until theoretical saturation was achieved. By selecting 21 people, the research has achieved its objectives. Data analysis was done after three stages of coding (open, axial, and selective) using MAXQDA Software, and out of 188 open codes obtained, six classes of concepts were extracted and finally ten items, in order to get out of Problems were found, which are: putting media management alongside economic management, using corporate methods and integration of small newspapers, establishing protective laws and paying subsidies to private newspapers, paying attention to the cyber space and using written content based on social networks, reducing the control of the government over  state owned newspapers, speeding up process of information dissemination and using new and applied technologies in the distribution system, independent production of raw and printing materials for newspapers, the use of qualified human resources, paying attention to reducing self-censorship, taking to account the fall of readers and establishing new laws for licensing newspapers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Media
  • Newspaper
  • Journalism
  • Economic Challenges
  • Audience
اسدی، عباس. 1395. روزنامه‌نگاری در جهان معاصر (چاپ دوم). تهران: آثار فکر.
آلباران، آلن بی. 1398. اقتصاد و رسانه. ترجمه دکتر رضا نوایی. تهران: چکامه.
باباجانی محمدی، مهدی. 1399. حمایت‌های مالی دولت از مطبوعات در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. رشته علوم ارتباطات. دانشگاه علامه طباطبایی.
بنی‌تمیم، محمدامین. 1397. علل کاهش شمارگان مطبوعات ایران (از دیدگاه استادان روزنامه نگاری وارتباطات دانشگاه‌های تهران)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
روشندل‌اربطانی، طاهر؛ سیدمهدی شریفی و سمیه لبافی. 1399. مدیریت رسانه. چاپ سوم. تهران: دانشگاه تهران.
شهوق، بهرنگ. 1396. ارائه راهکارهای بهبود درآمدزایی مطبوعات ایران (با تکیه بر بازار دو وجهی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
فرقانی، محمدمهدی و محمدامین بنی‌تمیم. 1400. "علل کاهش شمارگان مطبوعات ایران". فصلنامه رسانه. سال 32. شماره 2: 5 ـ 34.
فرهنگی، علی اکبر و داتیس خواجه‌ئیان. 1394. مدیریت رسانه. تهران: دانشگاه صدا وسیما.
فرهنگی، علی‌اکبر و صدیقه ببران. 1393. مدیریت رسانه. تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
مریدی، رسول. 1373. برآورد اثر مقررات بر رشد اقتصادی. کرمان: دانشگاه رازی.
کانینگهام، استوارت؛ تری فلو و آدام سویفت. 1398. اقتصاد رسانه. ترجمه: داتیس خواجه‌ئیان. سیاوش صلواتیان و کامیار نیستانی اصفهانی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
الکساندر، آلیسون؛ جیمز اوئرز؛ راد کاروث؛ ‌آن هالیفد و آلبرت گرکو. 1390. اقتصاد رسانه نظریه و کاربرد. ترجمه عادل پیغامی. تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
منفرد، مجید. 1396. اقتصاد رسانه، بررسی ساختار بازار روزنامه در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
مهدی‌زاده، سیدمحمد. 1393. نظریه‌های رسانه. چاپ چهارم. تهران: انتشارات همشهری.
واشقانی فراهانی؛ مریم، علی‌اکبر فرهنگی و محمدرضا رسولی. 1400. " تبیین الگویی مبتنی بر شاخص‌های توانمندی و مهارت‌های مدیران رسانه‌ای و اثربخشی آن در پیشبرد اهداف کلان افق 1404". فصلنامه رسانه. سال 32. شماره 4: 53 ـ 73.
هارونی قائد امینی، عباس؛ سمانه کلدانی و رضا دستجردی ابراهیم‌زاده. 1398. "شناسایی عوامل مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمانی در مطبوعات (مورد مطالعه: روزنامه‌های شهر اصفهان)". فصلنامه رسانه. سال 30. شمارة 2: 67 ـ 87.
 
Botma, G, 2012. “Towards a Decolonised sout African Journalism History.” A‌‌frican Journalism Studies. 1-4.
Price, G. 2015. “Opportunities and challenges for journalism in the digital age: Asian and European perspectives”. Asia Programme August.
Tumber, H., & Zelizer, B. 20‌18. “Special 20th anniversary issue: The challenges facing journalism today”.
Wang, H., & Sparks, C. 2019. “Chinese newspaper groups in the digital era: The resurgence of the party press”. Journal of Communication, 69(1): 94-119.