داوران

اسامی داوران مجله رسانه

 

عطاء الله

ابطحی

پیروز

ایزدی

ناصر

اسدی

محسن

اسماعیلی

جواد

افتاده

حسینعلی

افخمی

حسین

امامی رودسری

عبدالله

بیچرانلو

حسن

بشیر

حسین

بصیریان جهرمی

محسن

بنی هاشمی

شعبانعلی

بهرام پور

امید

جهانشاهی

احمد

یحیایی ایله ای

حمیدرضا

حسینی دانا

وحید

خاشعی

هادی

خانیکی

زهرا

خرازی آذر

سیدمحمد

دادگران

حسن

درزیان رستمی

محمود

دهقان

محمدرضا

رستمی

نورالدین

رضوی زاده

سعید

روانبخش

طاهر

روشندل اربطانی

داود

زارعیان

منصور

ساعی

خسرو

سلطانی

مریم

سلیمی

طهمورث

شیری

علی

 شمیرانی

سیاوش

صلواتیان

حمید

ضیایی پرور

سعیدرضا

عاملی

محمد مهدی

فرقانی

علیرضا

کتابدار

مسعود

کوثری

علی

گرانمایه پور

عبدالله

گیویان

علی اصغر

محکی

سارا

محمدپور

احمد

میرعابدینی

امید علی

مسعودی

محمدقلی

میناوند

مهدی

منتظرقائم

سیدمحمد

مهدیزاده

محمدمهدی

مولایی

بهاره

نصیری

اکبر

نصراللهی کاسمانی

داود

نعمتی انارکی

حسن

نمک دوست تهرانی