نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آگهی‌های تجاری نشانه‌شناسی تبلیغات کودکان نوشتة مژگان فراهانی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 113-131]
 • آموزش بازاندیشانه تبیین الگوی آموزش ”سواد رسانه‌ای“ در نظام آموزش‌وپرورش نوشتة هادی خانیکی وحیده شاه‌حسینی فاطمه نوری‌راد [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 5-21]
 • آینده جایگاه و ظرفیت سفارت‌خانه‌های مجازی در دیپلماسی نوین نوشتة مسعود طوفان [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 123-138]

ا

 • اتهام‌های وارده بررسی اتهام‌های وارده به مطبوعات از سال 1380 تا 1389 و تعیین مصادیق جرائم در محاکم قضایی ایران نوشتة حبیب صبوری خسروشاهی عذرا فراهانی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 85-105]
 • اجتماعی جایگاه طنز در مطبوعات امروز ایران نوشتة محمدمهدی فرقانی پردیس سیاسی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 5-27]
 • اخبار شبکه‌های سراسری و ماهواره‌ای رابطة بین سواد رسانه‌ای و میزان رضایت‌مندی از اخبار شبکه‌های سراسری و ماهواره‌ای نوشتة سمیه تاجیک اسماعیلی مریم رمضانلو  [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 67-93]
 • ایدئولوژی مطالعة تحلیلی سبک زندگی مصرف‌گرا از طریق سه فیلم مربوط به دهه‌های 60 و 80 شمسی نوشتة هادی اسماعیلی [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 31-50]
 • اربر مقایسة کاربردپذیری تارنماهای خبرگزاری‌های ایرنا، ایسنا و فارس از دیدگاه کاربران نوشتة محمدمهدی فرقانی علی رستگار [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 23-39]
 • ارزش‌ها نشانه‌شناسی تبلیغات کودکان نوشتة مژگان فراهانی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 113-131]
 • اسطوره نمایش خبری رهبران متخاصم تحلیل گفتمان در سه پرده نوشتة تژا میرفخرایی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 129-161]
 • اقتصاد رسانه خوشه‌های رسانه‌ای ( از تجمع محلی صنعت رسانه تا جهانی‌سازی اقتصاد فرهنگی ) نوشتة احسان پوری [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 139-148]
 • اقلام و محصولات فرهنگ مجازی خوشه‌بندی اقلام و محصولات فرهنگی فضای مجازی نوشتة عباس طلوعی بهداد میرافشار [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 41-56]
 • اقناع نمایش خبری رهبران متخاصم تحلیل گفتمان در سه پرده نوشتة تژا میرفخرایی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 129-161]
 • الگوی مطلوب مدیریت مطبوعاتی بررسی چالش‌های مطبوعات در ایران به منظور ارائه الگوی مطلوب مدیریتی نوشتة مهدی اسماعیل‌تبار محمدنقی ایمانی سیّدرضا صالحی امیری [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 5-30]
 • الگوهای مصرف خوشه‌بندی اقلام و محصولات فرهنگی فضای مجازی نوشتة عباس طلوعی بهداد میرافشار [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 41-56]
 • اینستاگرام نشانه‌شناسی عناصر بازنمایی هویت آنلاین (مطالعة کاربران پرطرفدار ایرانی در اینستاگرام) نوشتة حسین بصیریان جهرمی مرضیه نحوی نظام‌آبادی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 5-28]
 • اینستاگرام هویت آنلاین و اینستاگرام (مطالعة چگونگی نمایش هویت جوانان در اینستاگرام) نوشتة سمانه سامانی اعظم فراهانی [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 85-104]

ب

 • بازارسهام سوگیری رسانه‌ای در بازارهای مالی (با تأکید بر علل فردی و سازمانی) نوشتة محسن میرزا ابوالحسن خان ‌ایلچی (محسن ایلچی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 149-172]
 • بازنمایی نشانه‌شناسی عناصر بازنمایی هویت آنلاین (مطالعة کاربران پرطرفدار ایرانی در اینستاگرام) نوشتة حسین بصیریان جهرمی مرضیه نحوی نظام‌آبادی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 5-28]
 • بازنمایی نمایش خبری رهبران متخاصم تحلیل گفتمان در سه پرده نوشتة تژا میرفخرایی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 129-161]
 • بحران رسانه‌های اجتماعی و مدیریت بحران نقش تلفن‌های همراه هوشمند در کنشگری اجتماعی نوشتة حسین بصیریان جهرمی محمد عبدالحسینی ملیکا بردبار [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 57-83]
 • برندسازی شخصی نشانه‌شناسی عناصر بازنمایی هویت آنلاین (مطالعة کاربران پرطرفدار ایرانی در اینستاگرام) نوشتة حسین بصیریان جهرمی مرضیه نحوی نظام‌آبادی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 5-28]
 • بزرگ‌نمایی بررسی میزان و نحوة پوشش خبری داعش و مقایسة رعایت ملاحظات پوشش اخبار خشن و دلخراش (در دو بخش خبری 21 شبکة اول سیما و خبر تاپ‌فایو (TOP5) شبکة پرس‌تی‌وی) نوشته علی گرانمایه پور و ریحانه ساات ذاکری [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 107-127]
 • بوردیو سنجش تأثیر استفاده از تلفن همراه هوشمند بر سبک زندگی کاربـران ایرانـی نوشتة حسین کرمانی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 85-106]

پ

 • پیشگیری پیشگیری از وقوع جرم و ترویج مجازات‌های جایگزین در بستر رسانه؛ چالش‌ها و راهکارها نوشتة مهدی جعفری زهرا منوچهر آبادی عقیل متقدم زینب استادی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 45-65]
 • پیشگیری شفافیت رسانه‌ای در مقابله با فساد و جرم سازمان‌یافته نوشتة غلامحسین بیابانی محمدتقی عصار افسانه مظفری [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 65-83]
 • پویانمایی باب‌اسفنجی بازنمایی تغییر کلیشه‌های جنسیتی در پویانمایی باب‌اسفنجی و رابطة آن با لیبرالیسم فرهنگی و اقتصادی نوشتة ابراهیم سلیمی کوچی  رضوان صادقی قهساره [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 133-156]
 • پوشش خبری بررسی میزان و نحوة پوشش خبری داعش و مقایسة رعایت ملاحظات پوشش اخبار خشن و دلخراش (در دو بخش خبری 21 شبکة اول سیما و خبر تاپ‌فایو (TOP5) شبکة پرس‌تی‌وی) نوشته علی گرانمایه پور و ریحانه ساات ذاکری [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 107-127]

ت

 • تارنما مقایسة کاربردپذیری تارنماهای خبرگزاری‌های ایرنا، ایسنا و فارس از دیدگاه کاربران نوشتة محمدمهدی فرقانی علی رستگار [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 23-39]
 • تبلیغات نشانه‌شناسی تبلیغات کودکان نوشتة مژگان فراهانی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 113-131]
 • تبلیغات تبلیغات تجاری شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی‌زبان و سبک زندگی زنان مخاطب نوشتة سیّده راضیه یاسینی [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 71-84]
 • تحلیل گفتمان نمایش خبری رهبران متخاصم تحلیل گفتمان در سه پرده نوشتة تژا میرفخرایی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 129-161]
 • تحلیل محتوا نمایش خبری رهبران متخاصم تحلیل گفتمان در سه پرده نوشتة تژا میرفخرایی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 129-161]
 • تربیت آثار تربیتی شبکه‌های اجتماعـی تلفن همـراه بر هویت ملی و دینی دانشجویان نوشتة مریم کیان زهره قلی‌پور [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 105-122]
 • تروریسم بررسی میزان و نحوة پوشش خبری داعش و مقایسة رعایت ملاحظات پوشش اخبار خشن و دلخراش (در دو بخش خبری 21 شبکة اول سیما و خبر تاپ‌فایو (TOP5) شبکة پرس‌تی‌وی) نوشته علی گرانمایه پور و ریحانه ساات ذاکری [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 107-127]
 • تکنیک داده‌کاوی خوشه‌بندی اقلام و محصولات فرهنگی فضای مجازی نوشتة عباس طلوعی بهداد میرافشار [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 41-56]
 • تلفن همراه رسانه‌های اجتماعی و مدیریت بحران نقش تلفن‌های همراه هوشمند در کنشگری اجتماعی نوشتة حسین بصیریان جهرمی محمد عبدالحسینی ملیکا بردبار [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 57-83]
 • تلفن همراه هوشمند سنجش تأثیر استفاده از تلفن همراه هوشمند بر سبک زندگی کاربـران ایرانـی نوشتة حسین کرمانی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 85-106]
 • تلویزیون عوامل مؤثر بر جذب مخاطبان به سریال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای؛ (مطالعۀ موردی سه سریال تلویزیونی) [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 51-70]
 • تمایز معنایی مقایسة کاربردپذیری تارنماهای خبرگزاری‌های ایرنا، ایسنا و فارس از دیدگاه کاربران نوشتة محمدمهدی فرقانی علی رستگار [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 23-39]

ج

 • جذب مخاطب عوامل مؤثر بر جذب مخاطبان به سریال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای؛ (مطالعۀ موردی سه سریال تلویزیونی) [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 51-70]
 • جرائم مطبوعاتی مسئولیت کیفری نویسنده و مدیرمسئول در قلمرو جرائم مطبوعاتی نوشتة محمدرضا ویژه مریم تقی‌خانی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 29-44]
 • جرم پیشگیری از وقوع جرم و ترویج مجازات‌های جایگزین در بستر رسانه؛ چالش‌ها و راهکارها نوشتة مهدی جعفری زهرا منوچهر آبادی عقیل متقدم زینب استادی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 45-65]
 • جرم سازمان‌یافته شفافیت رسانه‌ای در مقابله با فساد و جرم سازمان‌یافته نوشتة غلامحسین بیابانی محمدتقی عصار افسانه مظفری [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 65-83]
 • جرم مطبوعاتی بررسی اتهام‌های وارده به مطبوعات از سال 1380 تا 1389 و تعیین مصادیق جرائم در محاکم قضایی ایران نوشتة حبیب صبوری خسروشاهی عذرا فراهانی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 85-105]
 • جنگ آمریکا و عراق نمایش خبری رهبران متخاصم تحلیل گفتمان در سه پرده نوشتة تژا میرفخرایی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 129-161]
 • جهانی‌سازی خوشه‌های رسانه‌ای ( از تجمع محلی صنعت رسانه تا جهانی‌سازی اقتصاد فرهنگی ) نوشتة احسان پوری [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 139-148]
 • جهانی‌شدن جهان‌نگری در شبکه‌‌های اجتماعی (مطالعة موردی کاربران تهرانی Facebook) نوشتة علیرضا نیکخواه امیرعلی تفرشی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 29-64]
 • جهان‌نگری جهان‌نگری در شبکه‌‌های اجتماعی (مطالعة موردی کاربران تهرانی Facebook) نوشتة علیرضا نیکخواه امیرعلی تفرشی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 29-64]
 • جوانان هویت آنلاین و اینستاگرام (مطالعة چگونگی نمایش هویت جوانان در اینستاگرام) نوشتة سمانه سامانی اعظم فراهانی [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 85-104]

چ

 • چالش‌های مطبوعات بررسی چالش‌های مطبوعات در ایران به منظور ارائه الگوی مطلوب مدیریتی نوشتة مهدی اسماعیل‌تبار محمدنقی ایمانی سیّدرضا صالحی امیری [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 5-30]

ح

 • حلقة کندوکاو گفت‌وگویی تبیین الگوی آموزش ”سواد رسانه‌ای“ در نظام آموزش‌وپرورش نوشتة هادی خانیکی وحیده شاه‌حسینی فاطمه نوری‌راد [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 5-21]

خ

 • خبرگزاری مقایسة کاربردپذیری تارنماهای خبرگزاری‌های ایرنا، ایسنا و فارس از دیدگاه کاربران نوشتة محمدمهدی فرقانی علی رستگار [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 23-39]
 • خلاقیت مدیریت خلاقیت در سازمان‌های رسانه‌ای نوشتة ترجمه و تلخیص پل دویر سیاوش صلواتیان حامد منصوری [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 163-192]
 • خوشه رسانه‌ای خوشه‌های رسانه‌ای ( از تجمع محلی صنعت رسانه تا جهانی‌سازی اقتصاد فرهنگی ) نوشتة احسان پوری [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 139-148]

د

 • داعش بررسی میزان و نحوة پوشش خبری داعش و مقایسة رعایت ملاحظات پوشش اخبار خشن و دلخراش (در دو بخش خبری 21 شبکة اول سیما و خبر تاپ‌فایو (TOP5) شبکة پرس‌تی‌وی) نوشته علی گرانمایه پور و ریحانه ساات ذاکری [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 107-127]
 • دانشجو آثار تربیتی شبکه‌های اجتماعـی تلفن همـراه بر هویت ملی و دینی دانشجویان نوشتة مریم کیان زهره قلی‌پور [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 105-122]
 • دیپلماسی نوین جایگاه و ظرفیت سفارت‌خانه‌های مجازی در دیپلماسی نوین نوشتة مسعود طوفان [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 123-138]
 • دهه‌های 60 و80 شمسی در ایران مطالعة تحلیلی سبک زندگی مصرف‌گرا از طریق سه فیلم مربوط به دهه‌های 60 و 80 شمسی نوشتة هادی اسماعیلی [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 31-50]
 • دورة آموزشی فلسفه برای کودکان تبیین الگوی آموزش ”سواد رسانه‌ای“ در نظام آموزش‌وپرورش نوشتة هادی خانیکی وحیده شاه‌حسینی فاطمه نوری‌راد [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 5-21]
 • دورة بلند‌خوانی تبیین الگوی آموزش ”سواد رسانه‌ای“ در نظام آموزش‌وپرورش نوشتة هادی خانیکی وحیده شاه‌حسینی فاطمه نوری‌راد [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 5-21]

ر

 • رسانه شفافیت رسانه‌ای در مقابله با فساد و جرم سازمان‌یافته نوشتة غلامحسین بیابانی محمدتقی عصار افسانه مظفری [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 65-83]
 • رسانه‌های اجتماعی رسانه‌های اجتماعی و مدیریت بحران نقش تلفن‌های همراه هوشمند در کنشگری اجتماعی نوشتة حسین بصیریان جهرمی محمد عبدالحسینی ملیکا بردبار [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 57-83]
 • رسانه‌های جمعی پیشگیری از وقوع جرم و ترویج مجازات‌های جایگزین در بستر رسانه؛ چالش‌ها و راهکارها نوشتة مهدی جعفری زهرا منوچهر آبادی عقیل متقدم زینب استادی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 45-65]
 • رسانه‌های جمعی بررسی تأثیر سواد رسانه‌ای بر مصرف ذهنی کالاهای فرهنگی زنان 15-39 سال (مطالعة موردی شهر شهرکُرد) نوشتة اصغر محمدی  مهری فاضلیان دهکُردی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 107-130]
 • رضایت مقایسة کاربردپذیری تارنماهای خبرگزاری‌های ایرنا، ایسنا و فارس از دیدگاه کاربران نوشتة محمدمهدی فرقانی علی رستگار [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 23-39]
 • رضایت‌مندی مخاطبان رابطة بین سواد رسانه‌ای و میزان رضایت‌مندی از اخبار شبکه‌های سراسری و ماهواره‌ای نوشتة سمیه تاجیک اسماعیلی مریم رمضانلو  [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 67-93]
 • روزنامه‌نگاری مالی سوگیری رسانه‌ای در بازارهای مالی (با تأکید بر علل فردی و سازمانی) نوشتة محسن میرزا ابوالحسن خان ‌ایلچی (محسن ایلچی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 149-172]
 • روش خوشه‌بندی کامینز خوشه‌بندی اقلام و محصولات فرهنگی فضای مجازی نوشتة عباس طلوعی بهداد میرافشار [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 41-56]

ز

 • زنان تبلیغات تجاری شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی‌زبان و سبک زندگی زنان مخاطب نوشتة سیّده راضیه یاسینی [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 71-84]
 • زنان بررسی تأثیر سواد رسانه‌ای بر مصرف ذهنی کالاهای فرهنگی زنان 15-39 سال (مطالعة موردی شهر شهرکُرد) نوشتة اصغر محمدی  مهری فاضلیان دهکُردی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 107-130]

س

 • ساختار برنامه تلویزیونی چگونگی کاربرد ” گفت‌‌و‌گو“ در قالـب برنامه‌های تلویزیـونی نوشتة محبوبه علی‌محمدی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 95-112]
 • سازمان رسانه‌ سوگیری رسانه‌ای در بازارهای مالی (با تأکید بر علل فردی و سازمانی) نوشتة محسن میرزا ابوالحسن خان ‌ایلچی (محسن ایلچی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 149-172]
 • سازمان رسانه‌ای مدیریت خلاقیت در سازمان‌های رسانه‌ای نوشتة ترجمه و تلخیص پل دویر سیاوش صلواتیان حامد منصوری [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 163-192]
 • سبک زندگی خوشه‌بندی اقلام و محصولات فرهنگی فضای مجازی نوشتة عباس طلوعی بهداد میرافشار [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 41-56]
 • سبک زندگی سنجش تأثیر استفاده از تلفن همراه هوشمند بر سبک زندگی کاربـران ایرانـی نوشتة حسین کرمانی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 85-106]
 • سبک زندگی مصرف‌گرا مطالعة تحلیلی سبک زندگی مصرف‌گرا از طریق سه فیلم مربوط به دهه‌های 60 و 80 شمسی نوشتة هادی اسماعیلی [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 31-50]
 • سریال عوامل مؤثر بر جذب مخاطبان به سریال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای؛ (مطالعۀ موردی سه سریال تلویزیونی) [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 51-70]
 • سفارت‌خانه مجازی جایگاه و ظرفیت سفارت‌خانه‌های مجازی در دیپلماسی نوین نوشتة مسعود طوفان [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 123-138]
 • سواد رسانه‌ای رابطة بین سواد رسانه‌ای و میزان رضایت‌مندی از اخبار شبکه‌های سراسری و ماهواره‌ای نوشتة سمیه تاجیک اسماعیلی مریم رمضانلو  [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 67-93]
 • سواد رسانه‌ای بررسی تأثیر سواد رسانه‌ای بر مصرف ذهنی کالاهای فرهنگی زنان 15-39 سال (مطالعة موردی شهر شهرکُرد) نوشتة اصغر محمدی  مهری فاضلیان دهکُردی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 107-130]
 • سوگیری رسانه‌ای سوگیری رسانه‌ای در بازارهای مالی (با تأکید بر علل فردی و سازمانی) نوشتة محسن میرزا ابوالحسن خان ‌ایلچی (محسن ایلچی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 149-172]

ش

 • شبکة اجتماعی بررسی تأثیر سواد رسانه‌ای بر مصرف ذهنی کالاهای فرهنگی زنان 15-39 سال (مطالعة موردی شهر شهرکُرد) نوشتة اصغر محمدی  مهری فاضلیان دهکُردی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 107-130]
 • شبکة‌اجتماعی جهان‌نگری در شبکه‌‌های اجتماعی (مطالعة موردی کاربران تهرانی Facebook) نوشتة علیرضا نیکخواه امیرعلی تفرشی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 29-64]
 • شبکة اول سیما بررسی میزان و نحوة پوشش خبری داعش و مقایسة رعایت ملاحظات پوشش اخبار خشن و دلخراش (در دو بخش خبری 21 شبکة اول سیما و خبر تاپ‌فایو (TOP5) شبکة پرس‌تی‌وی) نوشته علی گرانمایه پور و ریحانه ساات ذاکری [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 107-127]
 • شبکة فرهنگ مجازی خوشه‌بندی اقلام و محصولات فرهنگی فضای مجازی نوشتة عباس طلوعی بهداد میرافشار [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 41-56]
 • شبکه پرس‌تی‌وی بررسی میزان و نحوة پوشش خبری داعش و مقایسة رعایت ملاحظات پوشش اخبار خشن و دلخراش (در دو بخش خبری 21 شبکة اول سیما و خبر تاپ‌فایو (TOP5) شبکة پرس‌تی‌وی) نوشته علی گرانمایه پور و ریحانه ساات ذاکری [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 107-127]
 • شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه آثار تربیتی شبکه‌های اجتماعـی تلفن همـراه بر هویت ملی و دینی دانشجویان نوشتة مریم کیان زهره قلی‌پور [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 105-122]
 • شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای تبلیغات تجاری شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی‌زبان و سبک زندگی زنان مخاطب نوشتة سیّده راضیه یاسینی [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 71-84]
 • شفافیت رسانه‌ای شفافیت رسانه‌ای در مقابله با فساد و جرم سازمان‌یافته نوشتة غلامحسین بیابانی محمدتقی عصار افسانه مظفری [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 65-83]
 • شکل برنامه‌های گفت‌وگومحور چگونگی کاربرد ” گفت‌‌و‌گو“ در قالـب برنامه‌های تلویزیـونی نوشتة محبوبه علی‌محمدی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 95-112]
 • شهررسانه‌ای خوشه‌های رسانه‌ای ( از تجمع محلی صنعت رسانه تا جهانی‌سازی اقتصاد فرهنگی ) نوشتة احسان پوری [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 139-148]
 • شهر شهرکُرد بررسی تأثیر سواد رسانه‌ای بر مصرف ذهنی کالاهای فرهنگی زنان 15-39 سال (مطالعة موردی شهر شهرکُرد) نوشتة اصغر محمدی  مهری فاضلیان دهکُردی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 107-130]

ط

 • طنز جایگاه طنز در مطبوعات امروز ایران نوشتة محمدمهدی فرقانی پردیس سیاسی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 5-27]

ف

 • فردگرایی بازنمایی تغییر کلیشه‌های جنسیتی در پویانمایی باب‌اسفنجی و رابطة آن با لیبرالیسم فرهنگی و اقتصادی نوشتة ابراهیم سلیمی کوچی  رضوان صادقی قهساره [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 133-156]
 • فساد شفافیت رسانه‌ای در مقابله با فساد و جرم سازمان‌یافته نوشتة غلامحسین بیابانی محمدتقی عصار افسانه مظفری [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 65-83]
 • فیس‌بوک جهان‌نگری در شبکه‌‌های اجتماعی (مطالعة موردی کاربران تهرانی Facebook) نوشتة علیرضا نیکخواه امیرعلی تفرشی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 29-64]
 • فعالیت‌های اوقات فراغت سنجش تأثیر استفاده از تلفن همراه هوشمند بر سبک زندگی کاربـران ایرانـی نوشتة حسین کرمانی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 85-106]

ک

 • کاربران ایرانی نشانه‌شناسی عناصر بازنمایی هویت آنلاین (مطالعة کاربران پرطرفدار ایرانی در اینستاگرام) نوشتة حسین بصیریان جهرمی مرضیه نحوی نظام‌آبادی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 5-28]
 • کاربران تهرانی جهان‌نگری در شبکه‌‌های اجتماعی (مطالعة موردی کاربران تهرانی Facebook) نوشتة علیرضا نیکخواه امیرعلی تفرشی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 29-64]
 • کاربردپذیری مقایسة کاربردپذیری تارنماهای خبرگزاری‌های ایرنا، ایسنا و فارس از دیدگاه کاربران نوشتة محمدمهدی فرقانی علی رستگار [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 23-39]
 • کلیشه‌های جنسیتی بازنمایی تغییر کلیشه‌های جنسیتی در پویانمایی باب‌اسفنجی و رابطة آن با لیبرالیسم فرهنگی و اقتصادی نوشتة ابراهیم سلیمی کوچی  رضوان صادقی قهساره [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 133-156]
 • کنشگری رسانه‌های اجتماعی و مدیریت بحران نقش تلفن‌های همراه هوشمند در کنشگری اجتماعی نوشتة حسین بصیریان جهرمی محمد عبدالحسینی ملیکا بردبار [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 57-83]
 • کودک نشانه‌شناسی تبلیغات کودکان نوشتة مژگان فراهانی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 113-131]

گ

 • گفت‌وگو چگونگی کاربرد ” گفت‌‌و‌گو“ در قالـب برنامه‌های تلویزیـونی نوشتة محبوبه علی‌محمدی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 95-112]
 • گفت‌وگوی رسانه‌ای چگونگی کاربرد ” گفت‌‌و‌گو“ در قالـب برنامه‌های تلویزیـونی نوشتة محبوبه علی‌محمدی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 95-112]

ل

 • لیبرالیسم بازنمایی تغییر کلیشه‌های جنسیتی در پویانمایی باب‌اسفنجی و رابطة آن با لیبرالیسم فرهنگی و اقتصادی نوشتة ابراهیم سلیمی کوچی  رضوان صادقی قهساره [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 133-156]

م

 • ماهواره عوامل مؤثر بر جذب مخاطبان به سریال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای؛ (مطالعۀ موردی سه سریال تلویزیونی) [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 51-70]
 • مجازات جایگزین پیشگیری از وقوع جرم و ترویج مجازات‌های جایگزین در بستر رسانه؛ چالش‌ها و راهکارها نوشتة مهدی جعفری زهرا منوچهر آبادی عقیل متقدم زینب استادی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 45-65]
 • محاکم قضایی بررسی اتهام‌های وارده به مطبوعات از سال 1380 تا 1389 و تعیین مصادیق جرائم در محاکم قضایی ایران نوشتة حبیب صبوری خسروشاهی عذرا فراهانی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 85-105]
 • محتوای برنامه‌های گفت‌وگومحور چگونگی کاربرد ” گفت‌‌و‌گو“ در قالـب برنامه‌های تلویزیـونی نوشتة محبوبه علی‌محمدی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 95-112]
 • مدیاسیتی خوشه‌های رسانه‌ای ( از تجمع محلی صنعت رسانه تا جهانی‌سازی اقتصاد فرهنگی ) نوشتة احسان پوری [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 139-148]
 • مدیریت بحران رسانه‌های اجتماعی و مدیریت بحران نقش تلفن‌های همراه هوشمند در کنشگری اجتماعی نوشتة حسین بصیریان جهرمی محمد عبدالحسینی ملیکا بردبار [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 57-83]
 • مدیریت تصاویر دلخراش بررسی میزان و نحوة پوشش خبری داعش و مقایسة رعایت ملاحظات پوشش اخبار خشن و دلخراش (در دو بخش خبری 21 شبکة اول سیما و خبر تاپ‌فایو (TOP5) شبکة پرس‌تی‌وی) نوشته علی گرانمایه پور و ریحانه ساات ذاکری [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 107-127]
 • مدیریت خلاقیت مدیریت خلاقیت در سازمان‌های رسانه‌ای نوشتة ترجمه و تلخیص پل دویر سیاوش صلواتیان حامد منصوری [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 163-192]
 • مدیریت رسانه مدیریت خلاقیت در سازمان‌های رسانه‌ای نوشتة ترجمه و تلخیص پل دویر سیاوش صلواتیان حامد منصوری [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 163-192]
 • مدیرمسئول مسئولیت کیفری نویسنده و مدیرمسئول در قلمرو جرائم مطبوعاتی نوشتة محمدرضا ویژه مریم تقی‌خانی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 29-44]
 • مسئولیت جایگاه طنز در مطبوعات امروز ایران نوشتة محمدمهدی فرقانی پردیس سیاسی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 5-27]
 • مسئولیت کیفری مسئولیت کیفری نویسنده و مدیرمسئول در قلمرو جرائم مطبوعاتی نوشتة محمدرضا ویژه مریم تقی‌خانی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 29-44]
 • مصاحبۀ عمقی نظریه‌های سه‌گانۀ طنز جایگاه طنز در مطبوعات امروز ایران نوشتة محمدمهدی فرقانی پردیس سیاسی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 5-27]
 • مصرف فرهنگی سنجش تأثیر استفاده از تلفن همراه هوشمند بر سبک زندگی کاربـران ایرانـی نوشتة حسین کرمانی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 85-106]
 • مصرف کالاهای فرهنگی بررسی تأثیر سواد رسانه‌ای بر مصرف ذهنی کالاهای فرهنگی زنان 15-39 سال (مطالعة موردی شهر شهرکُرد) نوشتة اصغر محمدی  مهری فاضلیان دهکُردی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 107-130]
 • مصرف‌گرایی بازنمایی تغییر کلیشه‌های جنسیتی در پویانمایی باب‌اسفنجی و رابطة آن با لیبرالیسم فرهنگی و اقتصادی نوشتة ابراهیم سلیمی کوچی  رضوان صادقی قهساره [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 133-156]
 • مطبوعات بررسی اتهام‌های وارده به مطبوعات از سال 1380 تا 1389 و تعیین مصادیق جرائم در محاکم قضایی ایران نوشتة حبیب صبوری خسروشاهی عذرا فراهانی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 85-105]
 • منافع ملی جایگاه و ظرفیت سفارت‌خانه‌های مجازی در دیپلماسی نوین نوشتة مسعود طوفان [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 123-138]

ن

 • نشانه‌شناسی نشانه‌شناسی عناصر بازنمایی هویت آنلاین (مطالعة کاربران پرطرفدار ایرانی در اینستاگرام) نوشتة حسین بصیریان جهرمی مرضیه نحوی نظام‌آبادی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 5-28]
 • نشانه‌شناسی نشانه‌شناسی تبلیغات کودکان نوشتة مژگان فراهانی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 113-131]
 • نظریۀ کا نظریۀ رناوال جایگاه طنز در مطبوعات امروز ایران نوشتة محمدمهدی فرقانی پردیس سیاسی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 5-27]
 • نویسنده مسئولیت کیفری نویسنده و مدیرمسئول در قلمرو جرائم مطبوعاتی نوشتة محمدرضا ویژه مریم تقی‌خانی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 29-44]

ه

 • هویت آنلاین نشانه‌شناسی عناصر بازنمایی هویت آنلاین (مطالعة کاربران پرطرفدار ایرانی در اینستاگرام) نوشتة حسین بصیریان جهرمی مرضیه نحوی نظام‌آبادی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 5-28]
 • هویت آنلاین هویت آنلاین و اینستاگرام (مطالعة چگونگی نمایش هویت جوانان در اینستاگرام) نوشتة سمانه سامانی اعظم فراهانی [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 85-104]
 • هویت دینی آثار تربیتی شبکه‌های اجتماعـی تلفن همـراه بر هویت ملی و دینی دانشجویان نوشتة مریم کیان زهره قلی‌پور [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 105-122]
 • هویت ملی آثار تربیتی شبکه‌های اجتماعـی تلفن همـراه بر هویت ملی و دینی دانشجویان نوشتة مریم کیان زهره قلی‌پور [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 105-122]