اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

گیتا علی آبادی

علوم ارتباطات استاد دانشگاه

guiti_agatyahoo.ca
88758561

سردبیر

محمد سلطانی فر

علوم ارتباطات دانشیار دانشگاه

msoltanifaratyahoo.com
09121112687

اعضای هیات تحریریه

محسن اسماعیلی

حقوق دانشیار دانشگاه

esmaeili1344atyahoo.com
22253052

ناصر باهنر

علوم ارتباطات دانشیار دانشگاه

nbahonaratyahoo.com
09121065618

نعیم بدیعی

ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

badiinaatyahoo.com

سعید رضا عاملی

علوم ارتباطات استاد دانشگاه

ssameliatut.ac.ir
09121227877

سید وحید عقیلی

علوم ارتباطات دانشیار دانشگاه

seyed_vahid_aqiliatyahoo.com
09121302998

محمد مهدی فرقانی

علوم ارتباطات دانشیار دانشگاه

mmforghaniatyahoo.com
09121038487

علی اکبر فرهنگی

مدیریت رسانه استاد

dr_aafarhangiatyahoo.com
09121301140

یحیی کمالی پور

علوم ارتباطات استاد دانشگاه

kamalipouratyahoo.com

مهدی محسنیان راد

علوم ارتباطات استاد دانشگاه

mohsenianradatgmail.com
09121043029

مدیر داخلی

پریسا عباداللهی

علوم ارتباطات مدیر اجرایی

parisasinaatyahoo.com
88733772

ویراستار ادبی نشریه

فاطمه قندهاری

علوم اجتماعی ویراستار ادبی

fatemehghandehariatyahoo.com
88733772

اعضای هیات تحریریه

هادی خانیکی

ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی گروه علوم ارتباطات

hadi.khanikiatgmail.com
09124091025