اهداف و چشم انداز

اهداف

*بسترسازی و توسعه گفتمان‌های علمی حوزه ارتباطات و رسانه

*نشر نتایج پژوهش‌های نظام‌مند ومسأله‌محور در حوزه رسانه

*نشر نظریه‌ها و دستاورهای علمی – پژوهشی در حوزه ارتباطات و رسانه‌ای

*تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تخصصی کشور در زمینه ارتباطات و رسانه

*فراهم نمودن زمینه تعامل علمی و عملی در حوزه رسانه

چشم انداز

تبدیل شدن به منبع  و مرجع اصلی آموزش کاربردی و حرفه ای روزنامه نگاری و رسانه نگاری برای جامعه فعال ارتباطی کشور از جمله رسانه ها و روابط عمومی ها