دوره و شماره: دوره 19، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 1-256