دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 74، تابستان 1387، صفحه 1-224