دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 78، تابستان 1388، صفحه 1-283