دوره و شماره: دوره 23، شماره 3 - شماره پیاپی 88، آذر 1391، صفحه 1-184