دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 - شماره پیاپی 87، تابستان 1391، صفحه 1-208