دوره و شماره: دوره 24، شماره 3 - شماره پیاپی 92، پاییز 1392، صفحه 1-144