دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 91، تابستان 1392، صفحه 1-160