دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 91، شهریور 1392، صفحه 1-160