دوره و شماره: دوره 25، شماره 2 - شماره پیاپی 95، شهریور 1393، صفحه 1-200