دوره و شماره: دوره 27، شماره 2 - شماره پیاپی 103، تابستان 1395، صفحه 1-192