دوره و شماره: دوره 27، شماره 3 - شماره پیاپی 104، آذر 1395، صفحه 1-232