دوره و شماره: دوره 33، شماره 3 - شماره پیاپی 128، آذر 1401، صفحه 1-334