دوره و شماره: دوره 33، شماره 1 - شماره پیاپی 126، فروردین 1401 
پارادایم برندسازی شخصی ـ سیاسی در ایران (ارائة الگوی تعالی برند چهار شخصیت سیاسی)

صفحه 99-126

10.22034/bmsp.2022.145445

محسن میرزاابوالحسن خان ایلچی؛ زهرا خرازی محمدوندی آذر؛ نسیم مجیدی قهرودی