دوره و شماره: دوره 32، شماره 3 - شماره پیاپی 124، آذر 1400، صفحه 1-206 
تحلیل نقش شبکه های اجتماعی در مدیریت بحران سیل

صفحه 55-80

10.22034/bmsp.2021.141414

فاطمه تاجیک؛ سید علی رحمانزاده؛ سید وحید عقیلی؛ داود نعمتی انارکی