دوره و شماره: دوره 32، شماره 2 - شماره پیاپی 123، شهریور 1400، صفحه 1-214