دوره و شماره: دوره 30، شماره 3 - شماره پیاپی 116، آذر 1398، صفحه 1-192 
درگیرسازی مخاطب در رسانه‌ها: ارائه چارچوبی مفهومی

صفحه 47-69

داتیس خواجه ئیان؛ افشین امیدی؛ اسماعیل نوروزی