دوره و شماره: دوره 30، شماره 1 - شماره پیاپی 114، خرداد 1398، صفحه 1-172 
تأثیر تبلیغات مخصوص کودکان بر الگوهای رفتار آنان

صفحه 55-76

بهناز خوش طینت؛ پریسا ثابتی؛ پیمان مظاهری