دوره و شماره: دوره 18، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 1-248