نویسنده = ابراهیم زاده دستجردی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمانی در مطبوعات (مورد مطالعه روزنامه های شهر اصفهان)

دوره 30، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 67-87

عباس قائدامینی هارونی؛ سمانه کلدانی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی