نویسنده = امیدی، افشین
تعداد مقالات: 2
1. درگیرسازی مخاطب در رسانه‌ها: ارائه چارچوبی مفهومی

دوره 30، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 47-69

داتیس خواجه ئیان؛ افشین امیدی؛ اسماعیل نوروزی


2. مدیریت نوآوری رسانه ای: تدوین چارچوبی یکپارچه

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 57-83

طاهر روشندل اربطانی؛ افشین امیدی