نویسنده = شریفی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل دیپلماسی رسانه ای جهت دستیابی به برند ملی

دوره 30، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 71-93

زینب شاهینی؛ مهدی شریفی