بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

  • تابش، علیرضا [1] دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

ث

  • ثابتی، پریسا [1] گروه مدیریت، واحد بوئین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین زهرا، ایران

ج

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

  • گلپیرا، مرجان [1] مدیریت رسانه، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره، تهران، ایران

م

ن

و

ه