مصرف رسانه ای و رابطه آن با نو‌گرایی (مورد مطالعه :دانشجویان دانشگاه سوره )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشگاه سوره

چکیده

در این پژوهش، ضمن شناسایی نوگرایی در بین افراد مورد مطالعه، به رابطة آن با میزان مصرف رسانههای مختلف، اعم از جمعی و اجتماعی، پرداخته شده است. جامعة آماری در این تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه سورة تهران است، که با استفاده از روش تصادفی طبقهای توزیع به نسبت، 361 تن از آنان به عنوان جامعة نمونه در نظر گرفته شد. گردآوری دادههای مورد نیاز با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه انجام و دادههای  مذکور پس از استخراج و کنترل، به وسیلة نرمافزار آماری spss  تجزیه و تحلیل شد. یافتههای تحقیق حاکی از آن است، که نوگرایی 9/0درصد پاسخگویان در سطح بسیار زیاد، 5/25درصد در سطح زیاد، 1/72درصد در سطح متوسط و 5/1درصد در سطح کم قرار دارد. همچنین این یافتهها گویای آن است که بین نوگرایی و استفاده از شبکههای تلویزیون داخلی، شبکههای اجتماعی و نرمافزارهای پیامرسان، همبستگی وجود ندارد و نیز استفاده از رادیوی داخلی، شبکههای ماهوارهای فارسیزبان، شبکههای رادیویی خارجی و مطالعة مطبوعات با نوگرایی رابطة  همبستگی معکوس ملاحظه میشود؛ فقط بین نوگرایی و استفاده از اینترنت همبستگی از نوع مستقیم وجود دارد.
کلیدواژه: ارتباطات، رسانه، مصرف رسانه‌ای، نوسازی، نوگرایی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media consumption and its relation with Modernism (A case study: students of Soreh University)

نویسنده [English]

  • majid rezaeian
faculty member soore university
چکیده [English]

In this study, while identifying modernism among the sample group, the relationship between modernism and various media consumption including public and social media has been also dealt with. The statistical population of this study work, are made up of students of Tehran Soreh University that by random class proportion distribution method, 361 of them were selected. 
Survey method and questionnaires tool have been used for gathering of the required data, and the gathered data after being controlled have been analyzed by SPSS statistical tool. The result of the shows that modernism among respondents is as follows: 9 percent very high, 25.5, high, 72.1 percent moderate and 1.9 percent low. Findings also indicate the there is a correlation between modernism and using local TV, social media and websites and using local radios Persian satellite radios, foreign Radios and reading newspapers and modernism there is a reverse correlation and only between modernism and use of Internet there is a direct correlation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communications
  • Media
  • Media Consumption
  • Modernization
  • Modernism
آرام فردوسی، محمد (1389)، بررسی جامعه‌شناختی پارامترهای ذهنی ـ فرهنگی زمینه‌ساز توسعه در منطقه اورامانات شهرستان پاوه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران.
امام‌جمعه‌زاده، جواد، زهرا صادقی نقدعلی، محمودرضا رهبرقاضی و سیّدمرتضی نوعی باغبان (1392)، “ بررسی رابطه مصرف رسانه‌ای و انسجام اجتماعی (مطالعه موردی جوانان شهر تبریز)”، فصلنامة مطالعات توسعه اجتماعی ـ فرهنگی، دورة اول،  شمارة 4 .
انوری، حسن (1381)،  فرهنگ بزرگ سخن، انتشارات سخن، تهران.
 بنیانیان، حسن (1386)، فرهنگ توسعه در ایران (خط مشی گذاری برای تقویت فرهنگ توسعه در ایران)، انتشارات امیرکبیر، تهران.
 پرموز، مسعود (1392)، مقایسه نقش ارتباطات رسانه‌ای و غیررسانه‌ای در فرآیند اطلاع‌رسانی به مشترکان شبکه آبیاری دز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم اجتماعی.
حسین‌پور، جعفر(1389)، بررسی رابطه میزان مصرف رسانه‌ها و میزان سرمایه اجتماعی شهروندان تهرانی، رساله دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
حسینی سرچشمه، محمدهادی (1392)، بررسی و تحلیل پیامدهای فضایی، اقتصادی منطقه نمونه گردشگری سپاد خراسان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، پردیس بین‌الملل.
دانایی، نسرین (1389)، رسانه‌شناسی، مبنای خرد، تهران.
دانشی، سمیه (1389)،  بررسی الزامات فرهنگی توسعه اقتصادی در ایران (از دیدگاه صاحبنظران)،  پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
ساعدی، فاطمه (1395)، بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر تغییر نگرش مردان نسبت به زنان در طوایف عرب شهرستان سوسنگرد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی.
شیخ‌محمدی، حامد (1390)، بررسی مفاهیم قدرت، آزادی و مشروعیت از نگاه روشنفکران ایرانی بعد از انقلاب اسلامی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
صادقی، سهیل، محمداسماعیل ریاحی و مصطفی ظهیری‌نیا، (1394)، “ تأثیر مصرف رسانه‌ای بر میزان سرمایه اجتماعی شهروندان شهر بندرعباس”، فصلنامة علوم اجتماعی شوشتر، سال نهم، شمارة 3.
صدیقیان بیدگلی ،آمنه و زهرا روزی بیدگلی (1392)، “ بررسی میزان نوگرایی زنان دبیر دبیرستان‌های شهر تهران و عوامل موثر بر آن”، جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، شمارة 4.
عامریان‌زاده، مریم (1393)، بررسی میزان دینداری جوانان شهر تهران و رابطه آن با نوگرایی، پایان‌نامه کارشناسی، دانشگاه سوره، دانشکده فرهنگ و ارتباطات.
 عامریان، سیدمریم (1396)، بررسی میزان انقلابی‌گری جوانان شهر تهران و رابطه آن با مصرف رسانه‌ای، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی، دانشگاه سوره.
 فرهمند، مهناز، یاسین خرم‌پور، زهره پارسائیان و فرزانه ماندگاری (1393)، تأثیر مؤلفه‌های نوگرایی در حمایت خویشاوندی خانواده‌های شهر یزد،  فصلنامة تحقیقات فرهنگی ایران، سال هفتم، شمارة 3.
قلاوند، گیتا (1392)،  بررسی نگرش اساتید دانشگاههای استان خوزستان در زمینه عملکرد مطبوعات محلی در فرآیند مشارکت سیاسی مردم در انتخابات ریاست جمهوری92، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
کسائی، طاهره (1397)،  نقش مصرف رسانه‌ای در گرایش دانشجویان به توسعه، پایان‌نامه کارشناسی، دانشگاه سوره، دانشکده فرهنگ و ارتباطات.
ملکیان، نازنین و معصومه صیادعلیجانی (1396)، “ نقش مطبوعات اقتصادی در توسعه‌ی صادرات غیر نفتی”،  فصلنامة رسانه، سال بیست و هشتم، شمارة 2.
موسوی، مرضیه‌سادات و  فاطمه‌سادات علمدار (1388)،  “ بررسی رابطه نوگرایی و دینداری (مطالعه در بین دختران جوان منتخب از مناطق 1 و 6 و 19 شهر تهران)”، دوفصلنامة زن و مطالعات خانواده، سال اول، شمارة چهارم.
نظری، صفیه (1395)،  بررسی میزان نوگرایی و مصرف کالاهای فرهنگی در بین جوانان (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه‌های شهر بندرعباس)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
نوروزبیگی، داود (1395)،  بررسی رابطه بین مصرف رسانه‌ای و رفتارمصرف‌کننده (مطالعه موردی محصولات ایران خودرو باتاکید برکمپین نخریدن خودروی صفر)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی/
ی/ سو، آلوین (1380)، تغییر اجتماعی و توسعه، ترجمة محمود حبیبی مظاهری، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.