زیبایی شناسی عناصر تولیدی روزنامه و مجله شنیداری در رادیو اینترنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده

توسعة فناوریهای نوین ارتباطی، همة رسانهها را تحت تأثیر قرار داده است. همگرایی رسانهای موجب شده است رسانههای الکترونیکی، همچون رادیو و تلویزیون و حتی رسانههای مکتوب، در بستر دیجیتال، قابلیتها و فرصتهایی را به دست آورند که نسبت به دورة پیش، کاملاً متفاوت است. روزنامه و مجلة شنیداری، میتواند پیوندزنی (هیبریداسیون) رسانهای تلقی شود. زیباییشناسی صدا در کنار وجهة تفسیری آن، تأثیر بسیاری بر نحوة دریافت شنونده (کاربر) از متن مکتوب دارد. از این رو، ضرورت دارد که زیباییشناسی به عنوان یک بستر تفسیرگر، حقیقت معناشناسانة این پدیدة نوظهور را واکاوی کند. در این پژوهش تلاش شده است از منظر زیباییشناسی ساختارگرا، کارکرد عناصر چهارگانه (سکوت، کلام، موسیقی و افکت) در ساختار روزنامه و مجلة شنیداری بررسی شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعة زیباییشناسانة صوت و سکوت برای تهیة روزنامه و مجلۀ شنیداری در بستر رادیوی اینترنتی است. دادههای این پژوهش، به روش تحلیل محتوای کیفی و شیوة مطالعة کتابخانهای و مطالعة موردی جمعآوری شده و نحوه بازتولید محتوای 17 نمونه روزنامه و مجله، در رادیو اینترنتی تبیین شده است. نتایج تحقیق نشاندهندة به کارگیری متناسب و هدفمند قالبهای رادیویی، در تهیه روزنامه و مجلة شنیداری است. عناصر زیباییشناختی در هر قالب، متناسب با متن مکتوب روزنامه یا مجله و در جهت تکامل متن، افزایش تأثیر کلام و فضاسازی صوتی به کار برده شده است. آنچه اهمیت دارد، کارکرد متناسب عناصر نسخة شنیداری روزنامه و مجله است که منجر به زیبایی ساختار این دو قالب نوظهور شده است.

کلیدواژه‌ها


احمدی، بابک (1395)، ساختار و تأویل متن، نشر مرکز، تهران.
اخگری، محمد (139۷)، رادیو در عصر دوم، انتشارات دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران.
ایمان، محمدتقی و محمودرضا نوشادی (1390)، “ تحلیل محتوای کیفی”،  دوفصلنامه عیار پژوهش در علوم انسانی، سال سوم، شماره دوم
تولستوی، لئو (1388)، هنر چیست، ترجمة کاوه دهقان، انتشارات امیرکبیر، تهران.
جوادی، محمداسلم و امیر نیک‌پی (1389)، “ ایده و مفهوم ساختارگرایی با بررسی آرای سوسور و لوی استروس”، فصلنامة  معرفت فرهنگی اجتماعی، شمارة 3.
دیهم، آنگلیکا (1393)، آیا هنوز کتاب‌ها را می‌خوانید یا می‌شنوید؟ /کتاب شنیداری، ترجمة محمداخگری، ناشر یوسف، تهران.
علی‌آبادی، محمدنقی (1394)، طراحی صوتی در برنامه‌سازی رادیویی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیما، تهران.
کلانتری، عبدالحسین و حسین حسینی (1388)، “سبک زندگی‌سازی برنامه‌های رادیویی : پاسخگویی به نیازهای روزمره مخاطبان در عصر مدرن”، فصلنامة رسانه، دورة 20، شمارة 4.
مک لوهان، مارشال (1377)، برای درک رسانه‌ها، سروش، تهران.
میرطالبی‌پور، سیّدعلی (1395)، کتاب گویا ظرفیتی جدید در برنامه‌سازی رادیویی (مطالعه موردی شبکه رادیو اینترنتی ایران صدا)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیما، تهران.
هوارث، دیوید (1386)، “سوسور، ساختارگرایی و نظام‌های نمادین”، ترجمة نظام بهرامی‌کمیل، فصلنامة رسانه، دورة 18، شمارة 4.