زیبایی شناسی عناصر تولیدی روزنامه و مجله شنیداری در رادیو اینترنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده

توسعة فناوریهای نوین ارتباطی، همة رسانهها را تحت تأثیر قرار داده است. همگرایی رسانهای موجب شده است رسانههای الکترونیکی، همچون رادیو و تلویزیون و حتی رسانههای مکتوب، در بستر دیجیتال، قابلیتها و فرصتهایی را به دست آورند که نسبت به دورة پیش، کاملاً متفاوت است. روزنامه و مجلة شنیداری، میتواند پیوندزنی (هیبریداسیون) رسانهای تلقی شود. زیباییشناسی صدا در کنار وجهة تفسیری آن، تأثیر بسیاری بر نحوة دریافت شنونده (کاربر) از متن مکتوب دارد. از این رو، ضرورت دارد که زیباییشناسی به عنوان یک بستر تفسیرگر، حقیقت معناشناسانة این پدیدة نوظهور را واکاوی کند. در این پژوهش تلاش شده است از منظر زیباییشناسی ساختارگرا، کارکرد عناصر چهارگانه (سکوت، کلام، موسیقی و افکت) در ساختار روزنامه و مجلة شنیداری بررسی شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعة زیباییشناسانة صوت و سکوت برای تهیة روزنامه و مجلۀ شنیداری در بستر رادیوی اینترنتی است. دادههای این پژوهش، به روش تحلیل محتوای کیفی و شیوة مطالعة کتابخانهای و مطالعة موردی جمعآوری شده و نحوه بازتولید محتوای 17 نمونه روزنامه و مجله، در رادیو اینترنتی تبیین شده است. نتایج تحقیق نشاندهندة به کارگیری متناسب و هدفمند قالبهای رادیویی، در تهیه روزنامه و مجلة شنیداری است. عناصر زیباییشناختی در هر قالب، متناسب با متن مکتوب روزنامه یا مجله و در جهت تکامل متن، افزایش تأثیر کلام و فضاسازی صوتی به کار برده شده است. آنچه اهمیت دارد، کارکرد متناسب عناصر نسخة شنیداری روزنامه و مجله است که منجر به زیبایی ساختار این دو قالب نوظهور شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aesthetics of the Production Elements of Audio Newspaper and Magazine in Internet Radio

نویسندگان [English]

  • zahra baladi forooshani
  • Mohammad Akhgari
  • Majid Sharifkhodaei
IRIB University
چکیده [English]

 
Emergence of new telecommunication technologies, have influenced all media. Media convergence has enabled electronic media such as radio and television and even print media, being published in digital context, to acquire capabilities and opportunities which are quite different from the past era. The audio newspaper and magazine could be considered as media hybridization. The aesthetics of sound along its interpretation features have a major impact on the understanding of the user from the context, that’s why aesthetics should be considered as a semantic truth whenever this new phenomenon is being investigated in interpretive context.
This research work is an effort to investigate function of four elements of silence, speech (words), music and effect in the structure of audio newspaper and magazine from structural aesthetics perspective. The main purpose of this research is aesthetics study of sound and silence in producing audio newspaper and magazine on Internet radio context. the data gathered for this study have been collected on content quality analysis, library study and case study methods and the reproduction method of 17 Internet radio newspapers and magazines as statistical sample. Findings of the research show the appropriate and purposeful radio format in production of audio newspaper and magazine. The aesthetics elements in any format have been used compatible with the text of the audio newspaper of magazine and in line with completion of the text, increasing the impact of the speech and creating appropriate sound effects. What is important is the appropriate functioning of the element of the audio version of newspaper and magazine that have resulted in attractiveness of these two newly emerged formats

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aesthetics
  • Audio Newspaper
  • Audio Magazine
  • Internet Radio
  • Podcast and media
احمدی، بابک (1395)، ساختار و تأویل متن، نشر مرکز، تهران.
اخگری، محمد (139۷)، رادیو در عصر دوم، انتشارات دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران.
ایمان، محمدتقی و محمودرضا نوشادی (1390)، “ تحلیل محتوای کیفی”،  دوفصلنامه عیار پژوهش در علوم انسانی، سال سوم، شماره دوم
تولستوی، لئو (1388)، هنر چیست، ترجمة کاوه دهقان، انتشارات امیرکبیر، تهران.
جوادی، محمداسلم و امیر نیک‌پی (1389)، “ ایده و مفهوم ساختارگرایی با بررسی آرای سوسور و لوی استروس”، فصلنامة  معرفت فرهنگی اجتماعی، شمارة 3.
دیهم، آنگلیکا (1393)، آیا هنوز کتاب‌ها را می‌خوانید یا می‌شنوید؟ /کتاب شنیداری، ترجمة محمداخگری، ناشر یوسف، تهران.
علی‌آبادی، محمدنقی (1394)، طراحی صوتی در برنامه‌سازی رادیویی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیما، تهران.
کلانتری، عبدالحسین و حسین حسینی (1388)، “سبک زندگی‌سازی برنامه‌های رادیویی : پاسخگویی به نیازهای روزمره مخاطبان در عصر مدرن”، فصلنامة رسانه، دورة 20، شمارة 4.
مک لوهان، مارشال (1377)، برای درک رسانه‌ها، سروش، تهران.
میرطالبی‌پور، سیّدعلی (1395)، کتاب گویا ظرفیتی جدید در برنامه‌سازی رادیویی (مطالعه موردی شبکه رادیو اینترنتی ایران صدا)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیما، تهران.
هوارث، دیوید (1386)، “سوسور، ساختارگرایی و نظام‌های نمادین”، ترجمة نظام بهرامی‌کمیل، فصلنامة رسانه، دورة 18، شمارة 4.