درگیرسازی مخاطب در رسانه‌ها: ارائه چارچوبی مفهومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

3 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

افزایش رقابت، بین سازمانهای رسانهای سبب شده که مدیران این سازمانها، در پی مدلهای کسب و کار جدیدی برای درآمدزایی باشند. از آنجا که مدلهای کسب و کار، بر اساس جلب توجه مخاطبان و تبدیل آنها به مخاطبان وفادار است،  “درگیرسازی مخاطب” به موضوعی مهم در میان پژوهشگران مدیریت رسانه و مدیران رسانهای تبدیل شده است. علیرغم اهمیت فزایندة این موضوع، معدود پژوهشهایی در زمینة مفهومپردازی و ارائة مدلهای نظری انجام شدهاند. نظر به این امر و با هدف فراهم کردن چارچوبی مفهومی برای مطالعات آتی و زمینهای جهت مدلسازی و توسعة نظری، پژوهش حاضر با مطالعۀ ادبیات تحقیق و بررسی یافتههای تجربی در خصوص درگیرسازی مخاطب در رسانهها، چارچوبی مفهومی به منظور مطالعه و توسعة نظری این مفهوم ارائه کرده است. ساختار چارچوب پیشنهادی شامل چیستی، چرایی، سطوح، راهبردها و آثار درگیرسازی مخاطب در رسانهها است و علاوه بر یافتههای ناشی از مرور نظاممند ادبیات، مواردی همچون خطمشیهای سازمان رسانهای، ملاحظات اخلاقی و متغیرهای کلان محیطی نیز در این چارچوب مورد توجه قرار گرفتهاند.

کلیدواژه‌ها


پژوهش جهرمی، امین (1396)، “رسانه‌های اجتماعی: ابزاری برای نوآوری باز در شرکت‌های کوچک و متوسط”، فصلنامة رسانه، دورة 28، شمارة چهارم.
پوری، احسان (1395)، “ خوشه‌های رسانه‌ای (از تجمع محلی صنعت رسانه تا جهانی‌سازی اقتصاد فرهنگی)”، فصلنامة رسانه، دورة 27، شمارة دوم.
خلفی، امیر، داتیس خواجه‌ئیان و علی بدیع‌زاده (1397)، “ شناسایی سنجه‌های اندازه‌گیری عملکرد پلتفرم‌های درگیرسازی مخاطبان مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی در صنعت خودروسازی کشور”، فصلنامة مطالعات رسانه‌ای، دورة 13، شمارة چهارم. 
خواجه‌ئیان، داتیس (1390)، “ مفهوم سازی خط‌مشی‌گذاری رسانه‌ای: شناسایی مولفه‌ها، فرایند و حوزه عمل”، فصلنامة پژوهش‌های ارتباطی، دورة 18، شمارة اول.
روشندل اربطانی، طاهر، داتیس خواجه‌ئیان و امیر اعظمی (1389)، “طراحی سنجه‌های تأثیر بر مخاطب برای آگهی‌های بازرگانی در رسانه ملی”، فصلنامة  مدیریت بازرگانی، دورة 2، شمارة چهارم.
روشندل اربطانی، طاهر (1394)، “ چیستی سازمان‌های رسانه‌ای”، فصلنامة رسانه، دورة 26، شمارة چهارم. 
روشندل اربطانی، طاهر و افشین امیدی (1397)، “مدیریت نوآوری رسانه‌ای: تدوین چارچوبی یکپارچه”، فصلنامة رسانه، دورة 29، شمارة سوم. 
شریفی، سیّدمهدی، مهدی‌یار راشد و هادی سابقی (1396)، “ طراحی مدل حفظ کارکنان دانشی سازمان‌های رسانه‌ای آینده”، فصلنامة رسانه، دورة 28، شمارة سوم.
کریمی، کیانوش و جلال غفاری غدیر (1397)، “ بازی‌وارسازی، فناوری نوین اقناع مخاطب”، فصلنامة رسانه، دورة 29، شمارة سوم.