درگیرسازی مخاطب در رسانه‌ها: ارائه چارچوبی مفهومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

3 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

افزایش رقابت، بین سازمانهای رسانهای سبب شده که مدیران این سازمانها، در پی مدلهای کسب و کار جدیدی برای درآمدزایی باشند. از آنجا که مدلهای کسب و کار، بر اساس جلب توجه مخاطبان و تبدیل آنها به مخاطبان وفادار است،  “درگیرسازی مخاطب” به موضوعی مهم در میان پژوهشگران مدیریت رسانه و مدیران رسانهای تبدیل شده است. علیرغم اهمیت فزایندة این موضوع، معدود پژوهشهایی در زمینة مفهومپردازی و ارائة مدلهای نظری انجام شدهاند. نظر به این امر و با هدف فراهم کردن چارچوبی مفهومی برای مطالعات آتی و زمینهای جهت مدلسازی و توسعة نظری، پژوهش حاضر با مطالعۀ ادبیات تحقیق و بررسی یافتههای تجربی در خصوص درگیرسازی مخاطب در رسانهها، چارچوبی مفهومی به منظور مطالعه و توسعة نظری این مفهوم ارائه کرده است. ساختار چارچوب پیشنهادی شامل چیستی، چرایی، سطوح، راهبردها و آثار درگیرسازی مخاطب در رسانهها است و علاوه بر یافتههای ناشی از مرور نظاممند ادبیات، مواردی همچون خطمشیهای سازمان رسانهای، ملاحظات اخلاقی و متغیرهای کلان محیطی نیز در این چارچوب مورد توجه قرار گرفتهاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Audience Engagement of Media: Presenting a conceptual framework

نویسندگان [English]

  • Datis Khajeheian 1
  • Afshin Omidi 2
  • Esmaeil Norouzi 3
1 Department of Media Management, Faculty of Management, University of Tehran
2 Ph.D Student in Media Management, Faculty of Management, University of Tehran
3 Business Management, Faculty of Management, Tehran university, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
Increased competition among media outlets has made the mangers of such organizations to look for new business models in order to generate new source of income. Since the business models are based on attracting more audience and turning them to loyal viewers, therefore engaging the audience has become an important subject among media management researchers and media mangers.
 Despite increasing importance of this issue, there has been a few number of research works on conceptual frameworks and providing theoretical models. Due to this reason and in order to present a conceptual framework for future studies and developing models and theoretical advancement, the present paper by reviewing the media study literatures and empirical findings on media audience engagement, has come up with a conceptual framework to be use in future studies and advancing the theory of this concept. The structure of the proposed framework includes elements such as what, why, level, strategies and consequences of engagement of the media audience. In addition to findings of systematic review of the literature, issues like policies of media organizations, ethical considerations and macro-environmental variables have taken into consideration within this framework

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audience engagement
  • media management
  • news media
  • social media and conceptual framework
پژوهش جهرمی، امین (1396)، “رسانه‌های اجتماعی: ابزاری برای نوآوری باز در شرکت‌های کوچک و متوسط”، فصلنامة رسانه، دورة 28، شمارة چهارم.
پوری، احسان (1395)، “ خوشه‌های رسانه‌ای (از تجمع محلی صنعت رسانه تا جهانی‌سازی اقتصاد فرهنگی)”، فصلنامة رسانه، دورة 27، شمارة دوم.
خلفی، امیر، داتیس خواجه‌ئیان و علی بدیع‌زاده (1397)، “ شناسایی سنجه‌های اندازه‌گیری عملکرد پلتفرم‌های درگیرسازی مخاطبان مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی در صنعت خودروسازی کشور”، فصلنامة مطالعات رسانه‌ای، دورة 13، شمارة چهارم. 
خواجه‌ئیان، داتیس (1390)، “ مفهوم سازی خط‌مشی‌گذاری رسانه‌ای: شناسایی مولفه‌ها، فرایند و حوزه عمل”، فصلنامة پژوهش‌های ارتباطی، دورة 18، شمارة اول.
روشندل اربطانی، طاهر، داتیس خواجه‌ئیان و امیر اعظمی (1389)، “طراحی سنجه‌های تأثیر بر مخاطب برای آگهی‌های بازرگانی در رسانه ملی”، فصلنامة  مدیریت بازرگانی، دورة 2، شمارة چهارم.
روشندل اربطانی، طاهر (1394)، “ چیستی سازمان‌های رسانه‌ای”، فصلنامة رسانه، دورة 26، شمارة چهارم. 
روشندل اربطانی، طاهر و افشین امیدی (1397)، “مدیریت نوآوری رسانه‌ای: تدوین چارچوبی یکپارچه”، فصلنامة رسانه، دورة 29، شمارة سوم. 
شریفی، سیّدمهدی، مهدی‌یار راشد و هادی سابقی (1396)، “ طراحی مدل حفظ کارکنان دانشی سازمان‌های رسانه‌ای آینده”، فصلنامة رسانه، دورة 28، شمارة سوم.
کریمی، کیانوش و جلال غفاری غدیر (1397)، “ بازی‌وارسازی، فناوری نوین اقناع مخاطب”، فصلنامة رسانه، دورة 29، شمارة سوم.