تلویزیونهای اینترنتی بررسی انگیزة جوانان تهرانی در استفاده از تلویزیونهای اینترنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر رسانه های جدید و فضای مجازی مرکز تحقیقات صدا و سیما

2 مدیر پژوهش های صدا و سیمای مرکز اردبیل

چکیده

تلویزیونهای اینترنتمحور، که امروزه به عنوان تلویزیونهای اجتماعی شناخته میشوند، در سالهای اخیر پیشرفت فراوانی کرده و در بین کاربران جوان اهمیت بیشتری یافتهاند. هدف این مقاله، بررسی انگیزة جوانان تهرانی، در استفاده از تلویزیونهای اینترنتمحور، در مقایسه با تلویزیونهای سنّتی (آنتن و ماهوارهمحور) است. بر اساس مباحث نظری، تمایل مخاطبان رسانهها، به صورت فردی و در خلوت، استفاده  از رسانههای اینترنتمحور است. روش پژوهش، پیمایشی و به دو طریق مراجعة حضوری و ایمیلی است که با نمونة 1200 نفر از جوانان بین 20 تا 40 سال انجام شد. مهمترین نتایج به دستآمده نشان میدهد که دسترسی راحت به اینترنت (رایانه و موبایلمحور)، گذراندن وقت و تفریح، دستیابی به آرامش و تنوع برنامه، تعاملی بودن و انعکاس نظرها، استفاده در تنهایی، راحتی  و قدرت انتخاب محتوا از دلایل تماشای تلویزیون اینترنتی بوده است؛ همچنین فقدان قدرت کنترل و برنامهریزی برای استفاده از تلویزیون، نبود تنوع و جذابیتهای بصری در شبکههای تلویزیونی به خصوص صداوسیما نیز از دیگر دلایل روی آوردن پاسخگویان به تلویزیون اینترنتی بوده است. با این حال، علیرغم رایج شدن تلویزیونهای اینترنتی در تهران و میان جوانان، هنوز این نوع تلویزیون رایج نشده و فقط 24درصد از آنها از تلویزیون اینترنتی بهرهمند میشوند که میزان استفاده آنها نیز روزانه کمتر از یک ساعت است.

کلیدواژه‌ها


بصیریان جهرمی، حسین (1389)، “ بررسی تأثیر رسانه‌های جایگزین بر رسانه اصلی: براساس آرای مکتب رسانه شناسی”، فصلنامة رسانه، دورة 21، شمارة 2.
قاسمی، منصوره (1395)، “ تلویزیون اجتماعی؛ تعامل رسانه و مخاطب”، معاونت توسعه و فناوری رسانه، سیزدهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه، بازیابی شده در تاریخ 4 اسفند 1397 از:
https://rd.irib.ir/documents/25760057/39727033/8-socail%20tv-%20ghasemi.pdf
کاستلز (1397)، تئوری شبکه‌ای قدرت، ترجمه مجتبی قلی‌پور، آذرخش، تهران.