تلویزیونهای اینترنتی بررسی انگیزة جوانان تهرانی در استفاده از تلویزیونهای اینترنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر رسانه های جدید و فضای مجازی مرکز تحقیقات صدا و سیما

2 مدیر پژوهش های صدا و سیمای مرکز اردبیل

چکیده

تلویزیونهای اینترنتمحور، که امروزه به عنوان تلویزیونهای اجتماعی شناخته میشوند، در سالهای اخیر پیشرفت فراوانی کرده و در بین کاربران جوان اهمیت بیشتری یافتهاند. هدف این مقاله، بررسی انگیزة جوانان تهرانی، در استفاده از تلویزیونهای اینترنتمحور، در مقایسه با تلویزیونهای سنّتی (آنتن و ماهوارهمحور) است. بر اساس مباحث نظری، تمایل مخاطبان رسانهها، به صورت فردی و در خلوت، استفاده  از رسانههای اینترنتمحور است. روش پژوهش، پیمایشی و به دو طریق مراجعة حضوری و ایمیلی است که با نمونة 1200 نفر از جوانان بین 20 تا 40 سال انجام شد. مهمترین نتایج به دستآمده نشان میدهد که دسترسی راحت به اینترنت (رایانه و موبایلمحور)، گذراندن وقت و تفریح، دستیابی به آرامش و تنوع برنامه، تعاملی بودن و انعکاس نظرها، استفاده در تنهایی، راحتی  و قدرت انتخاب محتوا از دلایل تماشای تلویزیون اینترنتی بوده است؛ همچنین فقدان قدرت کنترل و برنامهریزی برای استفاده از تلویزیون، نبود تنوع و جذابیتهای بصری در شبکههای تلویزیونی به خصوص صداوسیما نیز از دیگر دلایل روی آوردن پاسخگویان به تلویزیون اینترنتی بوده است. با این حال، علیرغم رایج شدن تلویزیونهای اینترنتی در تهران و میان جوانان، هنوز این نوع تلویزیون رایج نشده و فقط 24درصد از آنها از تلویزیون اینترنتی بهرهمند میشوند که میزان استفاده آنها نیز روزانه کمتر از یک ساعت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internet TV: study of the motivation of Tehrani Youth to use Internet Television

نویسندگان [English]

  • Hossein Basirian Jahromi 1
  • Mohammadbagher Sepehri 2
1 New media & Virtual Space Manager @IRIB Research Ceneter
2 Research Manager @irib Ardebil Center
چکیده [English]

Internet based televisions considered as social media, have made considerable progress in recent years and become very important and popular among the youth.
The purpose of this paper is to study the motivation behind the use of Internet- based TV in comparison to the traditional or antenna and Seattleite based TVs.
According to the theoretical debates, the main reason for preferring Internet based TV to the tradition one is that the former could be watched privately and in seclusion. The survey was conducted in two manners of meeting in person the responders and sending questionnaires through email and the sample population has been 1200 youth aged 20-40. The main and most important findings of the study includes easy access to Internet (Computer and Mobile Phones), spending of leisure time, comfort and diversity of programs, interactiveness and reflecting opinion, using the media in seclusion and content selection choice and options.
  Other advantages such a absence of control mechanism and no need for setting a plan to watch Internet TV and lack of diversity and visual attractions of TV networks especially Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) TV channels are responsible for the youth in Tehran to opt to Internet TV.
However, despite popularity of Internet TV among the youth in Tehran, this media has not yet found it way among the general public and only 24 percent of the youth watch Internet TV and only for less than 1 hour a day

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet-based TV
  • Mobile TV
  • Motivation
  • TV viewers
  • Tehrani Youth
بصیریان جهرمی، حسین (1389)، “ بررسی تأثیر رسانه‌های جایگزین بر رسانه اصلی: براساس آرای مکتب رسانه شناسی”، فصلنامة رسانه، دورة 21، شمارة 2.
قاسمی، منصوره (1395)، “ تلویزیون اجتماعی؛ تعامل رسانه و مخاطب”، معاونت توسعه و فناوری رسانه، سیزدهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه، بازیابی شده در تاریخ 4 اسفند 1397 از:
https://rd.irib.ir/documents/25760057/39727033/8-socail%20tv-%20ghasemi.pdf
کاستلز (1397)، تئوری شبکه‌ای قدرت، ترجمه مجتبی قلی‌پور، آذرخش، تهران.