واتس اپ و تجربه زیسته کاربرانش(مورد مطالعه: جوانان بزرگسال شهر تهران )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روش تحقیق ،دانشگاه علامه ظباظبایی

2 استاد تمام ،دانشگاه آزاد اسلامی تهران

3 کارشناس نظارت خبر در سازمان صدا و سیما

چکیده

در سالهای اخیر، با گسترش استفاده از شبکههای اجتماعی از جمله واتساپ و قرارگرفتن آن در عرصههای مختلف زندگی ما، بهویژه زندگی جوانان، تأثیر گوناگون آن برای کاربران، موضوع پژوهشهای بسیاری بوده است. بیشتر این پژوهشها بر تأثیر استفاده از واتساپ روی کاربران جوان متمرکز بودهاند؛ در نتیجه تجربة زیستة جوانان بزرگسال و اینکه استفاده از این پیامرسان، برای آنان چه معنایی دارد و پیامدهای استفاده از آن را چگونه ارزیابی میکنند، همچنان مغفول مانده است. این غفلت در حالی صورت گرفته که گروه بزرگی از کاربران شبکههای اجتماعی از جمله واتساپ را در ایران، جوانان بزرگسال تشکیل میدهند. این مطالعة اکتشافی، با روش پدیدارشناسی توصیفی، به تجربة زیستة جوانان بزرگسال در استفاده از واتساپ پرداخته است. جامعة مورد مطالعه، ده نفر از جوانان بزرگسال شهر تهران بودند. تجارب زیستۀ این مشارکتکنندگان نشان داد واتساپ برای آنان، بیش از هر چیز، استفاده از سبک جدیدی از ارتباط است که استفاده از آن، نه یک انتخاب که ضرورت و الزام اجتماعی است. پیامدهای استفاده از واتساپ در ادراک آنان، به صورت احساساتی دوگانه بیان شد؛ احساساتی که دامنة آن از خشنودی تا ناخشنودی در نوسان بود.

کلیدواژه‌ها


استراوس، انسلم و جولیت کوربین (1391)، مبانی پژوهش کیفی، ترجمة ابراهیم افشار، نشر نی، تهران.
 اسمیت، دیوید وودراف (1393)، هوسرل، ترجمة سید محمدتقی شاکری، انتشارات روزبهان، تهران.
اسمیت، دیوید وودراف (1391)، پدیدارشناسی، ترجمة مسعودعلیا، انتشارات ققنوس، تهران.
ایمان، محمدتقی (1393)، روش‎شناسی تحقیقات کیفی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران.
اینترونا، لوکاس (1395)، رویکردهای پدیدار شناسانه به اخلاق و تکنولوژی اطلاعات، ترجمة ابوالفضل توکلی شاندیز، انتشارات ققنوس، تهران.
حسنی، حسین و عبدالحسین کلانتری (1396)، “ تحلیل پدیدار شناختی تجربة زیسته کاربران شبکه اجتماعی تصویری اینستاگرام”،  فصلنامة مطالعات فرهنگ ارتباطات، دورة پنجم، شمارة 40.
دایک، یوزه‌من (1396)، فرهنگ اتصال، ترجمة حسین حسنی، شرکت انتشارت سوره مهر، تهران.
ذکایی، محمدسعید (1396)، “شبکه‎های اجتماعی مجازی و سبک زندگی جوانان: فراتحلیل پژوهش‎های پیشین” فصلنامة راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال ششم، شمارة بیست و دوم.
ذوالقدر، حسین، مرتضی قاسم‎زاده عراقی (1394)، “بررسی انگیزه‎های کاربران در استفاده از رسانه‎های اجتماعی”، فصلنامة پژوهش‎های ارتباطی، سال بیستم، شمارة 3.
ریچاردز، بری (1381)، “جامعه بزرگ اتومبیل”، ترجمة حسین پاینده، فصلنامة ارغنون، شمارة 20.
سموعی، راحله؛ طیبه طیبانی، آیت‌اله سهرابی و امراله ابراهیمی (1393)، “ ساخت و بررسی کیفیت روان‌سنجی پرسشنامه خود ابرازی دانشجویان”، فصلنامة تحقیقات علوم فناوری، شمارة پیاپی 36.
عزیزمحمدی، سمین (1396)، “ تلگرام به روایت آمار در سه ماه گذشته ”، رونامة دنیای‌اقتصاد، شمارة 4207.
فرامرزیانی، سعید، شهناز هاشمی و علی‌اکبر فرهنگی (1395)، “ نقش استفاده از شبکه‎های اجتماعی تلفن همراه بر ارزش‎های اجتماعی”، فصلنامة پژوهش‎های ارتباطی، سال بیست وسوم، شمارة 3.
قلی‎زاده، آذر و عباس زمانی (1396)، “ مطالعه کیفی چالش‎های شبکه‎های اجتماعی تلفن همراه در زندگی کاربران”،  فصلنامة رسانه، سال بیست‎و‎هشتم، شمارة 106.
کاظمی‎پور، عبدالمحمد (1388)، نسل ایکس، بررسی جامعه‎شناختی نسل جوان ایران، نشر نی، تهران.
کرسول، جان (1394)، پویش کیفی و طرح پژوهش، ترجمة حسن دانایی‌فرد و حسین کاظمی، انتشارات صفار، تهران.
کرسول، جان (1395)، طرح پژوهش، رویکردهای کمی و کیفی و ترکیبی، ترجمة علیرضا کیامنش و مریم دانای طوس، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، تهران.
کیان، مریم و زهره قلی‎پور (1395)، “ آثار تربیتی شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه بر هویت ملی و دینی دانشجویان”،  فصلنامة رسانه، سال بیست‎و‎هشتم، شمارة 3.
گیدنز، آنتونی و فیلیپ ساتن (1396)، جامعه‎شناسی، ترجمة هوشنگ نایبی، نشر نی، تهران.
لیندلف، تامس و برایان تیلور (1388)، روش‎های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات، عبدالله گیویان، انتشارات روزنامة همشهری، تهران.
محمدپور، احمد (1389)، ضد روش، جامعه‎شناسان، تهران.
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) (1395)، نتایج نظرسنجی ایسپا، روزنامة دنیای اقتصاد، شمارة 4004.
مش، گوستاو اس و ایلان  تالمود (1393)، نوجوان دیجیتالی، ترجمة اسماعیل سعدی‎پور، انتشارات رشد، تهران.
نجفی، یوسف و لیلا  برومند (1395)، “ رابطه تلگرام با بروز فردگرایی در خانواده”،  ماهنامة مدیریت رسانه، سال چهارم، شمارة 25.