بررسی نمونه هایی از خبرهای ورزشی شبکه ورزش بر اساس نظریه دولی و لوینسون (2001)

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه زبان شناسی و زبان های خارجه دانشگاه پیام نور ایران

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نمونههایی از گفتوگوهای زندة خبرهای ورزشی شبکه ورزش براساس نظریة دولی و لوینسون، (2001) است. بر این اساس، ابتدا از خبرهای ورزشی شبکة ورزش در طول یکماه که 24 برنامه بود، تعداد 12 برنامه به صورت تصادفی انتخاب، ضبط و بازنویسی شد. در ادامه، انواع ابزارهای پیوستگی در نمونهها و بسامد کاربرد آنها در برنامههای ضبطشده، استخراج شد. در انتها، با استفاده از نرمافزار اکسل Excel و Spss به رسم نمودار و درصدبندی ابزارهای پیوستگی به کار رفته در این گفتوگوها پرداخته شد. نتایج حاصل از تحلیل دادهها بدین قرارند: با توجه به درصد بسامدهای به دست آمده از انواع ابزارهای پیوستگی، همانندی با 66/58درصد، بیشترین درصد بسامد کاربرد را به خود اختصاص داده است. علائم ارتباطی میان گزارههای معنایی با 65/18درصد در جایگاه دوم و عبارتهای توصیف با 12‌‌درصد در جایگاه سوم قرار دارد. در نتیجه میتوان اذعان داشت که ابزارهای پیوستگی مطرح‌‌شده،  طبق اولویتهای بیان  شده، تأثیر بسزایی در ارتباط معنایی خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of a number of sport news prepared based of Dowley and Levinson theory (2001)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Ezati Larsari 1
  • Behnam Asheghi 2
1 Assistant Professor and Faculty Member of the Department of Linguistics and Foreign Languages of Payame noor University of Iran
2 Master of Sport Management at Payam Noor University of Iran
چکیده [English]

The objective behind this study is to review samples of live talks about sport news aired by Sport Channel based on Dowley and Levinson theory. For this purpose out of 24 programs aired during a period of 1 month by Sport Channel 12 programs were chosen randomly and after recording they were rewritten. Then all correlating tools in the samples and their frequencies in the recorded programs were evaluated. At the end, by using Exel and Spee, diagram and percentage of the correlation used in the said programs were determined.
The results of the analysis are as follow: with respect to the percentage of the frequency application obtained from the correlation tools, similarity with 8.66 percent, had the highest frequency application. Relations sign among meaningful propositions 18.65 percent became second and descriptive statements with 12 percent became third.
Therefore it can be said that the correlation tools used for this study based of the said priorities would have considerable impact on meaningful relations.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • : sport news
  • sport programs
  • sport media
  • sport TV channel and relation signs
منابع
آهنگر، عباسعلی، مهین اسلامی ‌شهربابکی، ستاره مجاهدی‌رضائیان و نیلوفر سرمست (1396)، “‌بررسی مقایسه درک روابط واژگانی در گفتمان روایی دانش‌آموزان عادی و سندروم داون آموزش‌پذیر فارسی زبان”، فصلنامة روان شناسی افراد استثنایی، سال هفتم، شمارة 28.
تاجیک‌اسماعیلی، سمیه و مریم  رمضانلو (1395)، “ رابطه بین سواد رسانه‌ای و میزان رضایت‌مندی از اخبارشبکه‌های سراسری و ماهواره‌ای”،  فصلنامة رسانه، سال بیست‌و‌هفتم، شمارة 3.
البرزی، پرویز (1386)، مبانی زبانشناسی متن، انتشارات امیرکبیر، تهران.
روشندل‌اربطانی، طاهر و افشین امیدی(1397)، “ مدیریت نوآوری رسانه‌های تدوین چارچوبی یکپارچه”، فصلنامة رسانه، سال بیست و نهم، شمارة 3.
سارلی، ناصرقلی، طاهره ایشانی (1390)، “ نظریة انسجام و هماهنگی انسجامی و کاربست آن در یک داستان کمینة فارسی (قصة نردبان)”،  دوفصلنامة زبان‌پژوهی، 2 (4).
شمیسا، سیروس (1381)، بیان، چاپ نهم، انتشارات فردوس، تهران.
شهرکی، آرمان (1397)، “ مفاهیم و اصطلاحات انسان‌شناسی توسعه: «گفتمان»”، وب‌گاه انسان‌شناسی و فرهنگ.
فرکلاف، نورمن (1379)، تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمة فاطمه شایسته پیران، شعبان‌علی بهرام‌پور، رضا ذوقدرا مقدم، رامین کریمیان، پیروز ایزدی، محمود نیستانی، محمدجواد غلام‌رضا کاشی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، تهران.
قاسمی، حمید، فرشاد تجاری و سارا کشکر (1397)، فعالیت‌های رسانه‌ای در ورزش، ویرایش دوم، بامداد کتاب، تهران.
عباس‌پور، ابراهیم (1390)، “ بررسی روش‌شناسی نظریه کنش ارتباطی هابرماس با رویکرد انتقادی”، فصلنامة معرفت فرهنگی اجتماعی، سال دوم، شمارة 2.
عرب‌نرمی، بیتا (1397)، “ توسعه ورزش در تلویزیون؛ مطالعه‌ای با رویکرد نظریه گفتمان”، فصلنامة علمی ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 5(20).
علی‌محمدی، محبوبه (1395)، “ چگونگی کاربرد گفت‌و‌گو در قالب برنامه‌های تلویزیونی”، فصلنامة رسانه، سال بیست‌و‌هفتم، شمارة 3.
فضل‌علی، ف. (1373)، بررسی حذف در زبان فارسی، پایان‌نامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
فلاح‌پور، ن. (1383)، بررسی نقش متفاوت انواع ابزارهای انسجام در خواندن و درک مطلب دانشجویان زبان انگلیسی، پایان نامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
گل‌نبی، مونا، معصومه حسینی و مرتضی رضایی‌صوفی (1396)، “ مقایسه دیدگاه مسئولان ورزش با مسئولان رسانه‌های جمعی در خصوص پوشش رسانه‌های ورزش بانوان”، فصلنامة مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، سال چهارم، شمارة پیاپی 15.
مختاری، قاسم و مهرانگیز خدابخش‌نژاد (1397)، “ تحلیل زیبایی‌شناسی آیات قرآن کریم بر پایه عنصر انسجام و پیوستگی بررسی نمونه‌ای سوره‌های جزء سی‌ام“، دوفصلنامه علمی‌پژوهشی پژوهش‌های زبان‌شناختی قرآن، سال هفتم، شمارة اول، شمارة پیاپی (13).
مرادی، مهدی، حبیب هنری و عبدالحمید احمدی (1390)، “ بررسی نقش چهارگانه رسانه‌های ‌ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی”، مدیریت ورزشی، شمارة 9.
مشکوه‌الدینی، مهدی (1390)، دستور زبان فارسی واژگان و پیوند‌های ساختی، انتشارات سمت، تهران.
منشی‌زاده، مجتبی و گیتی تاکی(1388)، “ جایگاه نقش‌نماهای گفتمان‌های استدلالی زبان فارسی”، دوفصلنامة‌ زبانشناسی، شمارة 44.
نصرآزادانی، ا. (1387)، عوامل انسجام در فارسی از دیدگاه تحلیل کلام بر مبنای متون داستانی، پایان‌نامة منتشر ‌نشدة کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
همت‌پور، بهاره و حامد نوروزی (1396)، “ بررسی مقایسه‌ای سواد رسانه‌های در بین دانشجویان ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند و دانشجویان روابط عمومی دانشگاه علمی‌کاربردی تهران در سال 95”،  فصلنامة رسانه، سال بیست‌و‌هشتم، شمارة 4.
یحیایی ایله‌ای، احمد (1390)، “ تحلیل گفتمان چیست”، دوماهنامه بین‌المللی روابط عمومی، شمارة 60.
 
Ahangar, Abasali, Taki, Giti, Rahimi, Maryam, (2012), “The use of conjunctions as cohesive devices in Iranian sport live radio and TV talks”, SKASE, Journal of Theoretical Linguistics.Vol.9, no. 2.
Dooley, R. A. & Levinsohn, S. H.(2001), Analyzing discourse: A manual of basic concepts, Dallas: SIL International.
Halliday, M. A. K. & Hasan, R. (1976), Cohesion in English, London: Longman.
Levinsohn, S. H. (2010),  Self-instruction material on narrative discourse analysis.
Roberts, J. R., Barjasteh Delforooz, B. & Jahani, C. (2009), “A study of Persiandiscourse structure”,
Uppsala: Uppsala University.
Rostami Abusaeedi, A. A. (2010), “of cohesive ties in English as a foreignlanguage students` writing” Iranian Journal of Applied Language Studies, 2.
Seddigh, F., Shokrpour, N. & Kafipour, R. (2010),  “Lexical cohesion in English andPersian abstracts”, Iranian Journal of Applied Language Studies, 2.
Seddigh, F. & Yarmohammadi, L. (1996), “Lexical cohesion in English and Persian incontrast”, Indian Journal of Applied Linguistics, 22(1).
Van Leeuwen, T.A. (2005), Introducing Social Semiotics, London: Routledge.