بررسی تأثیر پخش برنامه‌های با محتوای کارآفرینی در شبکه‌های استانی بر ترویج فرهنگ کارآفرینی (مورد مطالعه: شبکه زاگرس استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 مدیر گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین پخش برنامه‌‌های مرتبط با کارآفرینی، ترویج فرهنگ کارآفرینی و بررسی وضعیت کنونی این ارتباط در شبکة استانی زاگرس کرمانشاه با روش توصیفی، از نوع همبستگی و به صورت کمی انجام شده است. جامعة آماری این پژوهش را دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه تشکیل دادهاند، که تعداد آنها ۴۶۰ نفر است. از این تعداد، ۲۱۰ نفر به عنوان نمونة آماری، بر اساس جدول مورگان و از طریق نمونهگیری تصادفی طبقهای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامة محققساخته بود و به منظور بررسی فرضیههای پژوهش، از آمار توصیفی و استنباطی، برای تحلیل دادهها از تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل مسیر و آزمون t تکنمونهای استفاده شد. نتایج این پژوهش، رابطة بین پخش برنامه‌‌های مرتبط با کارآفرینی در شبکههای استانی و ترویج فرهنگ کارآفرینی را مثبت نشان داد، اما در وضعیت کنونی، پخش برنامه‌‌های مرتبط با کارآفرینی در شبکة استانی زاگرس در حالت پیشبرنده و تاثیرگذاری قرار ندارد.

کلیدواژه‌ها


منابع
احمدپور داریانی، محمود (۱۳۸۷)، کارآفرینی (نظریات، تعاریف، الگوها)،  انتشارات پردیس، تهران.
احمدپور داریانی، محمود و محمد مقیمی (۱۳۸۵)، مبانی کارآفرینی، فرااندیش، تهران.
حسینی‌دانا، حمیدرضا، بی‌بی‌سادات میراسماعیلی و امین بلند همت (۱۳۹۲)، “ نقش مطبوعات در ترویج فرهنگ کارآفرینی”، مطالعات رسانه‌ای، سال هشتم، شماره ۲۲.
زعفریان، رضا، زهرا خرمی و قنبر محمدی الیاسی (۱۳۹۰)، “ شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های نقش تلویزیون در توسعة فرهنگ کارآفرینی، مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  شمارة ۲.
سایت مرکز آمار ایران، مشاهده شده در تاریخ دوازدهم دی‌ماه ۱۳۹۶ در سایت: https://www.amar.org.ir
سلجوقی، خسرو (۱۳۸۸)، “ فرهنگ کارآفرینی، کارآفرینی فرهنگی، اهمیت، ضرورت و جایگاه”، کتاب ماه علوم اجتماعی، دوره جدید، شمارة ۲۳.
شاکری، مجتبی (1384)، رسانه‌های جمعی و انتخابات ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداو‌سیما، قم.
فیض‌بخش، سیدعلیرضا و حمیدرضا تقی‌یاری(1390)، کارآفرینی، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه صنعتی‌شریف.
غفوری، فرزاد؛ رحمان سرشت، حسین محمد احسانی و هاشم کوزه‌چیان (۱۳۸۲). “ مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه‌های جمعی ) رادیو، تلویزیون و نشریات( در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی”، نشریة تربیت بدنی حرکت، شمارة ۱۶.
غیاثی ندوشن، سعید نصیرزاده و سمیه نصیرزاده (۱۳۹۴)، “ بررسی نقش رسانه در آموزش مهارتهای کارآفرینی به جوانان استان و لرستان از دیدگاه کارآفرینان و کارکنان صدا سیمای مرکز لرستان”، فصلنامة پژوهش‌های ارتباطی سال بیست و دوم، پیاپی ۸۴.
گیوریان، حسن و معصومه ذاکری (1392)، “ نقش رسانه‌ها بر فرهنگ سازی”، فصلنامة مطالعات رسانه‌ای، دورة 8 ، پیاپی 20.
مظاهری، محمدمهدی و مجید کافی (1396)، “ آینده‌شناسی دولت و رسانه”، فصلنامة رسانه، دورة 28، شمارة 108.
معتمدنژاد، کاظم (۱۳۷۵)، وسایل ارتباط جمعی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
مقیمی، سیدمحمد (1383)، کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی، انتشارات دانشگاه تهران.
وحیدا، فریدون (1381)، مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی، سروش، تهران.
هومن، حیدرعلی (۱۳۹۳)، مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل (با اصلاحات)، انتشارات سمت، چاپ ششم.
 
Bandura, A. (1971). “Social Learning Theory” (PDF), General Learning Corporation, Retrieved 25 December 2013.
Blumer, J. G. & Katz, E. (1974), The uses of mass communication. Current Perspectives on Gratifications
reasearch, London: Sage Publications.
Hang, M. & V. Weezel (2007), “Media and Entrepreneurship: What Do Know and Where Should We Go?”, Media Business Studies.
Hang, M. & V. Weezel, A. (2005), Media and entrepreneurship: a survey of the Literature relating both concepts.
Höllerer, M. A., Daudigeos, T. & Jancsary, D. (Eds.). (2018), “Multimodality, meaning and institutions” Research in the Sociology of Organizations, Vol. 54(A-B), Bingley: Emerald.
Rogers, E. M. (1995), Diffusion of Innovations: modifications of a model for telecommunications, In Die
diffusion von innovationen in der telekommunikation  Berlin, Heidelberg.
Shujahat, A, Lu, W, Cheng, C, Chaoge, L. (2012), “Media Inattention for Entrepreneurship in Pakistan”, European Journal of Business and Management.
Sindik, A. & Graybeal, G. M. (2017). “Media entrepreneurship programs: Emerging isomorphic patterns”, International Journal on Media Management, 19(1).
Stuetzer, M., Audretsch, D. B., Obschonka, M., Gosling, S. D., Rentfrow, P. J., & Potter, J. (2018), “Entrepreneurship culture, knowledge spillovers and the growth of regions”, Regional Studies, 52(5).