شهرت رسانه‌ای ابزاری برای پیشبرد فعالیت‌های خبری پیام‌رسان‌های اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 رشته مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

امروزه توسعة ارتباطات و از آن جمله توسعة فناوریهای ارتباطی و مخابراتی و رسانهها، حیات و زندگی بشری را وارد عصر جدیدی کرده است. سریعترین بخش در حال رشد رسانههای آنلاین، رسانههای اجتماعی هستند که نفوذ بسیار عمیقی دارند. برنامه‌‌های پیامرسان اجتماعی، در بستر تلفنهای همراه نیز، به دلیل ویژگیهایی نظیر دسترسی بالا، جذابیت، تعاملی بودن و ... در میان سایر رسانههای اجتماعی از رشد بسیار سریعی برخوردار هستند و به لحاظ آگاهسازی و اطلاعرسانی کارکرد مطلوبی دارند. برنامه‌‌های پیامرسان اجتماعی، اکنون برای خود جایگاهی رسانهای را در عرصة اطلاعرسانی پیداکردهاند و به نظر میرسد نسل جدیدی از رسانه در اطلاعرسانی تلقی میشوند. در عصری که رقابت و چالش برای بقا به امری مهم و جدی برای همة سازمانها تبدیل شده است، کانالهای خبری پیامرسانهای اجتماعی نیز از آن مستثنی نیستند و با آن درگیرند؛ چنانچه میبینیم کانالهای ناکام خبری بهسرعت حذف میشوند. در چنین شرایطی، داشتن شهرت و حفظ آن و بهینهسازی اعتبار کانال، از ضروریترین ابزار برای پیشبرد فعالیت رسانههای خبری در شبکههای پیامرسان به شمار میرود. این مقاله بر آن است که شهرت رسانهای را در کانالهای خبری موجود در پیامرسانها بررسی کند. روش مطالعة این مقاله از نوع مفهومی و مروری یعنی روش اسنادی است که از طریق مطالعة کتابخانهای تعاریف، تحلیلها در مورد شهرت رسانهای، متغیرهای نرم شهرت، کانالهای خبری و پیامرسانها و وضعیت آنها در ایران از کتابها و منابع علمی استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media popularity,a tool for advancing new dissemination activities of social media

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mahdi Sharifi 1
  • Parisa Nezami 2
1 Assistant Prof. of Media Management, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran.
2 Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

These days, development of communications including communication and Media Technologies have changed the life of mankind and brought about a new era. The most rapid expansion development has taken place in online social media that have profound influence. The social messaging programs too, because of their characteristics such as easy availability of the Celle Phones (Mobiles), interactive attraction and … have grown more rapidly than other social media and in information dissemination, have good performance. The social media have secured a special status among information dissemination media and are considered as a new generation of media.
In an era that struggle to survive has become a serious challenge for all organizations, social media, active in news dissemination, face the same challenge and unsuccessful social news media disappear quite rapidly. Under the current situation, being popular and remaining so and improving the existing rating are essential for promotion of new social media activities.
This article is intended to explore the question of popularity of the social media news channels. This study is based on conceptual and reviewing method which means documentary and has been conducted through library studies of definitions, analysis about the popularity of media, soft popularity variables, news channels and other media and their condition in Iran has been extracted from books and national sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media popularity
  • social media
  • messengers
  • news channels
 
افراسیابی، محمد (1393)، “ توان بالقوه شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی در تقویت مدیریت دانش”، فصلنامة کتابداری و اطلاع‌رسانی، دورة  17، پیاپی 68.
ایبفون، (1396)، “ رتبه‌بندی کشورهای استفاده‌کننده از تلگرام / ایران در رده اول”. 4http://ibfon.org
ایرنا، (1393)، “ رسانه‌ها و رقیبی به نام شبکه‌های اجتماعی”،8138949  /http://www.irna.ir/fa/News
ایسپا، (1397)، “ میزان اعتماد مردم به منابع کسب خبر در ایران”،  1976 /http://ispa.ir/Default/Details/fa
بوالحسنی، مجتبی (1396)، “ مروری بر سیر تکاملی پلتفرم‌های پیام‌رسان”
https://www.zoomit.ir/2017/6/28/178375/history-of-messaging-platforms-part-2
بیابانی، غلامحسین (1396)، “ بررسی و واکاوی مسئولیت‌های اجتماعی رسانه. نشریه مطالعات رسانه‌ای”، دورة 12، شمارة  2 پیاپی38).
حسنلو، محمودرضا (1396)، میزان انطباق عملکرد شبکه خبر با معیارهای اعتماد سازی از دیدگاه صاحبنظران و کارشناسان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری، دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
خبرگزاری تابناک، (1397). مقایسه آمار کاربران تلگرام و پیام‌رسانه‌ای داخلی. https://www.tabnak.ir/fa/news/826415
رجبی، علی محمد (1397)، “ نقدی بر راهبردهای ملی توسعه پیام‌رسانه‌ای بومی در ایران”. https://familyweb.ir
رضایت‌پور، زینب (1396)، “ محبوب‌ترین نرم‌افزارهای پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی در ایران و جهان.
http://ceop.ir/News/365
روشندل اربطانی، طاهر و سیدمهدی شریفی (1394)، از سرمایه شهرتی تا شهرت رسانه‌ای، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
ساروخانی، باقر (1391)، جامعه شناسی نوین ارتباطات، اطلاعات، تهران.
سرابی، سعید و محمودرضا حسنلو (۱۳۹۶)، “ بررسی عملکرد شبکه خبر بر اساس معیارهای اعتمادسازی از دیدگاه کارشناسان”، چهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانه، تهران، ماهنامه چهره‌های ماندگار، دانشگاه صداوسیما.
شریفی، سیدمهدی و افشین امیدی، 1397، ژورنالیسم تلویزیونی معرفت‌شناسی، فلسفه، روش‌ها، انتشارات تیسا، تهران.
صوفی، سامیه (1397)، پیام‌رسانه‌ای داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات اعلام شد.
https://click.ir/1397/01/22/approved-iranian-messenge
طوسی، پگاه (1397)، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی اجازه بازگشت و فعالیت در تلگرام را ندارند.
https://digiato.com/article/2018/10/13
طوسی، پگاه (1397)، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی اجازه بازگشت و فعالیت در تلگرام را ندارند.
https://digiato.com/article/2018/10/13
عباسی، حجت اله (1388)، خبر تلویزیونی، دانشگاه صداوسیما، تهران.
فرقانی، محمدمهدی و علیرضا نظری (1397)، “ فضای مجازی احیاگر روزنامه نگاری آرمانی برای تحقق جامعه مدنی در ایران”، فصلنامة رسانه، سال 29، شمارة 3.
ملک اخلاق، اسماعیل، محسن  اکبری و علی قلی‌زاده کلائی (1394)، “ شهرت برند؛ مدل ها و روش‌های اندازه‌گیری”، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی. استان مازندران، ساری.
نجم روشن، سعید، زهرا نصراللهی و سیّدمحمد طباطبایی‌نسب (1390). “ شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر حسن شهرت شرکت های لوازم خانگی”، فصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، سال سوم (پاییز و زمستان 1390 )، شماره 6.
نعمتی انارکی، داوود (1396)، “ روانشناسی اعتماد به رسانه”، فصلنامة رسانه و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هفتم.
 
Anderson, M.K (2017), “Why We’re Thinking About Messaging Apps All Wrong”, https://blog.hubspot.com/marketing/messaging-apps, sm.00006uybatuk9erxqe91juzya6sra, July 28 2017
Asnafi, A.R; Moradi, S.; Dokhtesmati, M.; and Pakdaman Naeini, M.(2017), “Using Mobile-Based Social Networks by Iranian Libraries: The Case of Telegram Messenger” . Library Philosophy and Practice (e-journal), 1539.
Baybars-Hawks, B & Samast, O. (2013) ,“ New Challenges, New Opportunities: Interdisciplinary
Perspectives on Reputation Management”. Reputation Management Institute of Turkey.
BBC Monitoring Middle East; (2018),“ Iran news agency says more than 754,516 Farsi Telegram
channels”, London.
BBC Monitoring Former Soviet Union; (2016), “ Russian Foreign Ministry launches Telegram news
channels”, London.
Ben Yahia, I., Al-Neama, N., Kerbache, L.(2018), “Investigating the drivers for social commerce in social media platforms: Importance of trust, social support and the platform perceived usage”, Journal of Retailing and Consumer Services, Nov 410.
Browsermedia. (2017), “Messaging APPS VS. Social media”, http://www.browsermedia.co.uk/2017/03/10/messaging-apps-vs-social-media/
Business Insider Group (2016), http://www.businessinsider.com/the-messaging-app-report-2015-11
Cabral, L., (2016), “Media exposure and corporate reputation”, Research in Economics , No 70.
Conlin, L., Roberts, Ch. (2016), “Presence of online reader comments lowers news site credibility”. Newaper Research Journal , Vol. 37(4).
Chung, M. (2017),. “Not just numbers: The role of social media metrics in online news Evaluations”,
Computers in Human Behavior, Nov 75.
Etehad, Melissa, (2017),  “In Iran, messaging app is loved, targeted; Telegram was used to discuss politics. Then the government found out about it”, losangeles.
Fombrun, C. J & Pan, M. (2006), “Corporate reputations in China: How do consumers feel about
companies”?, Corporate Reputation Review, Vol. 9, No.(3).
Fombrun, C.J. and Rindova, V. (1996), “Who’s Tops And Who Decides? The Social Construction of
Corporate Reputations”, New York University, Stern School of Business, Working Paper.
Fombrun, C. and Van Riel, C. (2004), Fame and Fortune: How Successful Companies Build Winning
Reputations, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
Huang, L., Lu, W. (2017), “Functions and roles of social media in media transformation in China: A case study of ‘‘@CCTV NEWS”, Telematics and Informatics, No  34.
Jafari, H. (2017). “Infographic: WhatsApp Usage Statistics in Iran”. http://techrasa.com/2017/07/16/infographic-whatsapp-usage-statistics-iran/
Johnson, T.J., Kaye, B.K. (2015), “Reasons to believe: Influence of credibility on motivations for using social networks”, Computers in Human Behavior,  No 50.
Kang, M.(2009), Measuring Social Media Credibility: A Study on a Measure of Blog Credibility, Submitted to the Institute for Public Relations.
Kang, J., Lee, H.(2017), “Modeling user interest in social media using news media and Wikipedia”.
Information Systems, No 65.
Keiser, A. (2017), “Social Media Reputation Management: What You Need To Know”.
https://brandyourself.com/blog/fixing-negative-results/social-media-reputation-management-what-you-need-to-know/. Published on May 1.
Lloyd, J. (2017), “Whose responsibility is Reputation Management?” .http://prexpert.co.za/2017/12/05/responsible-company-reputation/. Dec 5.
Mueller, R. Schrittwieser, S. Fruehwirt, C. Kieseberg, P. Weippl, E. (2015), “Security and privacy of
smartphone messaging applications”, International Journal of Pervasive Computing and
Communications, Vol. 11 No. 2.
Oeldorf-Hirsch, A., Sundar, S.S. (2015), “Posting, commenting, and tagging: Effects of sharing news stories on Facebook”, Computers in Human Behavior, No  44.
Opitz, L.(2017), “8 Brilliant Online Reputation Management Tools”.
https://www.talkwalker.com/blog/5-brilliant-online-reputation-management-tools.
Ott, L., Theunissen, P. (2015), “Reputations at risk: Engagement during social media crises”,
Public Relations Review, No 41.
Schreiber, E.S.(2011), “Reputation”, https://instituteforpr.org/reputation.
Schulz, A.C., Johann, S. (2018), “Downsizing and the fragility of corporate reputation: An analysis of the impact of contextual factors”, Scandinavian Journal of Management, No 34.
Sheer, V. C. Rice, R. E. (2017), “Mobile instant messaging use and social capital: Direct and indirect
associations with employee outcomes”, Information & Management,  No 54.
Sutikno, T. Handayani, L. Stiawan, D. Agus Riyadi, M. Subroto, I. M. I .(2016), “WhatsApp, Viber and Telegram: which is the Best for Instant Messaging?”, International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), Vol. 6, No. 3.
Telegram, (2015), “Channels: Broadcasting Done Right,” Telegram, https://telegram.org/blog/channels.
Wang, S. F., Chang, W. H., Yang, J. S.(1999),“Dynamic Modeling of Corporate Reputation Management Process”. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/similar?doi=10.1.1.320.2234&type=cc. Jan 1999
Warin, T., Marcellis-Warin, N., Sanger, W., Nembot, B., HosseinMirza, V.(2015), “Corporate Reputation and Social Media: A Game Theory Approach”. International Journal of Economics and
Business Research, Inderscience Enterprises Ltd, vol. 9.
Warner-Søderholm, G., Bertsch, A.,Sawe, E., Lee, D.,Wolfe, T., Meyer, J., Engel, J., Fatilua, U.N (2018), “Who trusts social media?”, Computers in Human Behavior, No  81.
Watson, A. (2016),“12 Most Used Messaging Apps”. https://www.engadget.com/2016/09/30/12-most-used-messaging-apps/
Weng, P.S., Chen, W.Y. (2017), “Doing good or choosing well? Corporate reputation, CEO reputation, and corporate financial performance”, North American Journal of Economics and Finance, No  39.
Tham, S.M.(2015), “Online news use of phablets, smartphones tablets and personal computers: the
influence of  opinionleadership and demographics”. A Thesis presented to the Faculty of the Graduate School University of Missouri-Columbia.
The Washington Post (Online) , Washington, D.C.: WP Company LLC d/b/a The
Washington Post, (2017), “Russia says extremists planned deadly bombing using encrypted chat app Telegram”.
York, A. (2016),“The 5-Step Social Media & Online Reputation Management Plan”. https://sproutsocial.com/insights/social-media-reputation-management/. Published on November 09, 2016.
Zardasti, L,. Yahaya, N., Valipour, A., Rashid, A.S,. Noor, M.N. (2017), “Review on the identification of reputation loss indicators in an onshore pipeline explosion event”. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, No 48.
Zheng, B., Liu, H., Davison, R.M.(2018), “Exploring the relationship between corporate reputation and the public’s crisis communication on social media”. Public Relations Review, No 44.
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reputation  (4/13/2018)
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756841/obo-9780199756841-0080.xml/ 22 MAY 2017.