هوش فرهنگی و رابطه آن با ویژگی های شخصی و شغلی خبرنگاران روزنامه ها و خبرگزاری های ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت رسانه، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره، تهران، ایران

2 عضو هیت علمی دانشگاه سوره

3 مدیر نظارت و ارزیابی سیمای برون مرزی صدا و سیما

چکیده

هدف این پژوهش آن است، تا رابطة بین هوش فرهنگی را، با ویژگیهای شخصی و شغلی خبرنگاران روزنامهها و خبرگزاریهای ایرانی، که نسخة انگلیسی دارند، بررسی کند. جامعة آماری آن شامل کلیة خبرنگاران روزنامهها و خبرگزاریهای شهر تهران است که نسخة انگلیسی زبان دارند. تعداد این افراد 130 نفر است و 113 نفر از آنها به پرسشنامهها جواب دادند. شیوة این تحقیق پیمایش و پرسشنامه، ابزار گردآوری دادهها بود. برای سنجش هوش فرهنگی از تست مرکز هوش فرهنگی (2005) در آمریکا و برای آزمون پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرنباخ استفاده شد؛ که برای هوش فرهنگی880/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل دادهها نیز با بهره جستن از روش کمی و نرمافزار آماری SPSS نسخه 23 انجام شد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که هوش فرهنگی 9/0درصد پاسخگویان در سطح کم، 1/22درصد در سطح متوسط، 2/60درصد در سطح زیاد و 8/16درصد در سطح بسیار زیاد، هستند. آزمون فرضیههای تحقیق نیز گویای آن است که از میان ویژگیهای شخصی و شغلی افراد مورد مطالعه، تنها بین میزان تحصیلات با هوش فرهنگی، همبستگی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Intelligence and its relation with personal, occupational characteristics of Iranian press and news agencies that have English editions reporters

نویسندگان [English]

  • Marjan Golpira 1
  • Majid Rezaeian 2
  • Hossein Basirian Jahromi 3
1 media management, culture and communication faculty, Soore University, Tehran, Iran
2 Faculty member at Soore University
3 World Service Television Manager Monitoring & Evaluation Center @IRIB
چکیده [English]

The goal of this research work is to review Cultural Intelligence and its relation with personal, occupational characteristics of Iranian press and news agencies reporters. The statistical population of this study include all reporters of press and
News agencies in Tehran that have English edition.
The statistical population in this research work consist of 130 reporters that 113 of them have completed the questionnaire. The method of the study is survey and questionnaires have been used for collection of data.
For measuring the cultural intelligence or cultural quotient of the reporters the test of American Cultural Intelligent Center (2005) and for validity of the questionnaire, Cronbach’s Alpha have been used and the cultural quotient of 0/880 was obtained. Data was analyzed with SPSS edition 23 statistical software and quantitative method.
Results of the study show that the cultural intelligence of 9 percent of reporters is low, 22.1 percent is average, 60.2 percent high and 16. 8 percent were very high.
Analysis of the hypothesis shows that among the personal and occupational characteristics of the people under this study, there is correlation only between the level of education and the cultural intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • News Agencies
  • Culture
  • Occupational characteristics and Cultural Intelligence