هوش فرهنگی و رابطه آن با ویژگی های شخصی و شغلی خبرنگاران روزنامه ها و خبرگزاری های ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت رسانه، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره، تهران، ایران

2 عضو هیت علمی دانشگاه سوره

3 مدیر نظارت و ارزیابی سیمای برون مرزی صدا و سیما

چکیده

هدف این پژوهش آن است، تا رابطة بین هوش فرهنگی را، با ویژگیهای شخصی و شغلی خبرنگاران روزنامهها و خبرگزاریهای ایرانی، که نسخة انگلیسی دارند، بررسی کند. جامعة آماری آن شامل کلیة خبرنگاران روزنامهها و خبرگزاریهای شهر تهران است که نسخة انگلیسی زبان دارند. تعداد این افراد 130 نفر است و 113 نفر از آنها به پرسشنامهها جواب دادند. شیوة این تحقیق پیمایش و پرسشنامه، ابزار گردآوری دادهها بود. برای سنجش هوش فرهنگی از تست مرکز هوش فرهنگی (2005) در آمریکا و برای آزمون پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرنباخ استفاده شد؛ که برای هوش فرهنگی880/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل دادهها نیز با بهره جستن از روش کمی و نرمافزار آماری SPSS نسخه 23 انجام شد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که هوش فرهنگی 9/0درصد پاسخگویان در سطح کم، 1/22درصد در سطح متوسط، 2/60درصد در سطح زیاد و 8/16درصد در سطح بسیار زیاد، هستند. آزمون فرضیههای تحقیق نیز گویای آن است که از میان ویژگیهای شخصی و شغلی افراد مورد مطالعه، تنها بین میزان تحصیلات با هوش فرهنگی، همبستگی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها