نقش رسانه سینما به عنوان ابزار دیپلماسی در القای بین المللی محتوای هدف و فرهنگ ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله به مفاهیم رسانه و نقش محتوایی آن، سینما به عنوان رسانة جمعی، همچنین رسانه در نقش ابزاری دیپلماتیک برای القای محتوا و معنای هدف به مخاطب بینالمللی، پرداخته شده است. اهمیت استفاده از سینما برای معرفی فرهنگ، بیان واقعیت و جایگاه آن در این مسیر مورد بررسی قرار گرفته و سپس به دلایل استفاده از آن در نقش ابزار دیپلماسی رسانهای و دیپلماسی فرهنگی پرداخته شده و هر یک از این مفاهیم اخیر نیز به تفکیک مورد کنکاش قرار گرفتهاند. در این پژوهش، با روش کتابخانهای و بر پایة دادههای ثانویه تلاش شده است تا با استفاده از مقولههای علمی و اسناد بالادستی حوزة سینما در کشور، چارچوبی فرایندی برای این منظور ارائه شود. این چارچوب در چهار گام طراحی شده و نتیجة نهایی نشان میدهد که سینما، در صورتیکه هدفمند و برنامهریزیشده به کار گرفته شود، میتواند در طراحی مناسبات بینالمللی و همگام کردن مخاطب جهانی برای آگاهی از فرهنگ ایرانی و هویت کشور ما نقشی منحصربهفرد داشته باشد؛ در ضمن با تصویر غلطی که رهبران برخی کشورها از ایران ساختهاند، مقابله کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Cinema as a means of diplomacy for conveying internationally the content of the aim and Iranian culture

نویسنده [English]

  • Alireza Tabesh
PhD Student of Media Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

 
In this paper, the concept of media and its content as a mass media as well as media as a diplomatic tool to convey the content and meaning of the objective to international audience have been evaluated. The importance of using cinema in introducing culture, telling the truth and its status in this path has been reviewed and then reasons behind using cinemas a tool of media diplomacy and cultural diplomacy have been discussed and each of these new concepts has been separately elaborated.
In this study, by using library research process based on secondary data, efforts have been made to use scientific concepts and upstream documents of cinema industry of the country, a process base framework to be presented. This framework has been designed in four stages and the final result show that cinema if used objectively and systematically can play a unique role in formulating international relations and bringing inline the international audience to become aware of our Iranian culture and identity of the country and at the same time to confront the distorted image given about Iran by leaders of some countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Film and Cinema
  • Media
  • Content
  • Culture
  • Media Diplomacy
  • Cultural Diplomacy