نقش رسانه سینما به عنوان ابزار دیپلماسی در القای بین المللی محتوای هدف و فرهنگ ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله به مفاهیم رسانه و نقش محتوایی آن، سینما به عنوان رسانة جمعی، همچنین رسانه در نقش ابزاری دیپلماتیک برای القای محتوا و معنای هدف به مخاطب بینالمللی، پرداخته شده است. اهمیت استفاده از سینما برای معرفی فرهنگ، بیان واقعیت و جایگاه آن در این مسیر مورد بررسی قرار گرفته و سپس به دلایل استفاده از آن در نقش ابزار دیپلماسی رسانهای و دیپلماسی فرهنگی پرداخته شده و هر یک از این مفاهیم اخیر نیز به تفکیک مورد کنکاش قرار گرفتهاند. در این پژوهش، با روش کتابخانهای و بر پایة دادههای ثانویه تلاش شده است تا با استفاده از مقولههای علمی و اسناد بالادستی حوزة سینما در کشور، چارچوبی فرایندی برای این منظور ارائه شود. این چارچوب در چهار گام طراحی شده و نتیجة نهایی نشان میدهد که سینما، در صورتیکه هدفمند و برنامهریزیشده به کار گرفته شود، میتواند در طراحی مناسبات بینالمللی و همگام کردن مخاطب جهانی برای آگاهی از فرهنگ ایرانی و هویت کشور ما نقشی منحصربهفرد داشته باشد؛ در ضمن با تصویر غلطی که رهبران برخی کشورها از ایران ساختهاند، مقابله کند.

کلیدواژه‌ها