نظام ارتباطی، برنامه ریزی و توسعه در ایران ؛ ارائه یک چارچوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد

چکیده

نظام ارتباطی، به عنوان ساز و کار الحاقی به برنامههای توسعه، به یک نیاز و البته راهبرد جدی برای تحقق اهداف برنامه، مبدل شده است. تجربة انتخاب نخستین سخنگوی لایحه بودجه 97 و شکلگیری امواج بیسابقه اجتماعی و رسانهای، در جریان تصویب برنامة ششم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نشان داد دشواری همراه ساختن افکار عمومی با اهداف مورد نظر برنامه، کمتر از دقت و حساسیت در تهیة محتوای برنامهها نیست؛ بیتوجهی به برقراری یک نظام ارتباطی صحیح با ذینفعان میتواند پذیرش عمومی و موفقیت هر برنامهای را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به تحول در نقش رسانهها، بهخصوص رسانههای نوظهور و تغییر مدلهای ارتباطی از عمودی به افقی و تعاملی، پیوند مدیریت راهبردی در موفقیت برنامههای توسعه، با تولید موافقت در افکار عمومی بیش از پیش آشکار شده است. این در حالی است که فقدان یک نظام ارتباطی و رسانهای، برای تبیین برنامههای توسعه، پروژهها و طرحهای ملی و فراگیر از آسیبهای جدی برای تغییر نگرشهای اجتماعی و همگرایی در این حوزه است. این مقاله میکوشد با بهکارگیری نظریههای ارتباطات جمعی و استفاده از روش تحلیلیـ توصیفی، دلایل بیتوجهی برنامهریزان به ساز و کارهای الحاقی رسانهای در برنامههای توسعة کشور را بیان کرده، با ارائة یک چارچوب عملی، جایگاه پیوست رسانهای را، در تغییر نگرش و همراهی عمومی، با برنامههای توسعهای تبیین کند. تعریف پیوست رسانهای و مراحل آن، اهمیت ارتباطات رسانهای، پیشینه و آسیبهای کنونی فقدان پیوست رسانهای در برنامههای توسعة کشور، ارائة مدلی برای الحاق پیوست رسانهای به برنامههای توسعه، توّلیگری و چگونگی ساز و کار اجرایی آن موضوعهای دیگری است که در این مقاله مورد توجه قرار میگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Communication System, Planning and Development in Iran: presenting a Framework

نویسنده [English]

  • masood toofan
رییس حوزه ریاست و روابط عمومی
چکیده [English]

The communication system, as an attached mechanism to development plans has become a need as well as a new strategy for achieving the objectives of such plans and programs. The experience of appointment of the first spokesman for the 2018 Budget Bill and the unprecedented social and media reactions to that showed that securing the approval of the public opinion for the set goals and objectives of the concerned plan is as much difficult as the diligence and sensitivities shown for preparing the contents of development plans.
Not paying due attention to formulating a correct and proper system for communicating with the beneficiaries could affect the public acceptance and success of any plan. By taking into account the transformation of the role of media and the modern media in particular and changing of communication models from vertical to horizontal and interactive, the connection of the strategic management and success of development plans and generating public acceptance has become ever more evident.
At the same time, lack of a communication and media system for elaboration of development programs and major national projects and plans are among the most serious shortcomings for changing the social outlook and securing convergence in this sector.
 This paper is an effort aimed at making use of mass communications theories as well as analytical- descriptive methods to show the reasons behind not paying attention by the planners to media related mechanisms in country’s development plans and by presenting a practical framework to elaborate on the role of media in changing the outlook and providing public support for such plans.
The definition of media attachment and its stages, importance of media communication, background and the prevailing harms of absence of Media attachment, sponsorship and its implementation mechanisms are other topics discussed in this paper.