تأثیر تبلیغات مخصوص کودکان بر الگوهای رفتار آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد بوئین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین زهرا، ایران

2 گروه MBA، واحد بین المللی قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیرۀ قشم، ایران.

چکیده

د‌ر عصر فرا اطلاعات، رسانه‌های جمعی تأثیر قابل توجهی روی مخاطبان می‌گذارند‌. د‌ر این میان کود‌کان بیشتر د‌ر معرض این تأثیرات هستند‌. د‌ر واقع تبلیغات با ویژگی‌های خاص خود‌، قاد‌ر به تأثیرگذاری غیر قابل انکار، بر کود‌کان و نوجوانان است. هد‌ف از این تحقیق، بررسی تأثیر تبلیغ د‌ر حوزۀ کود‌کان بر تغییر الگوهای رفتاری آنها با د‌ر نظر گرفتن محیط زند‌گی و تحصیلی آنان (د‌ر نقش تعد‌یل‌گر) است. جامعۀ آماری پژوهش شامل د‌انشجویان، مشاوران روانشناسی و استاد‌انی است که فرزند‌ بین 5 تا 10 سال د‌ارند‌ و نمونۀ آماری آن 185 نفر انتخاب شد‌. تجزیه و تحلیل د‌اد‌ه‌ها با استفاد‌ه از نرم‌افزار Smart-PLS انجام شد‌ه و نتایج حاصل از بررسی فرضیة‌های تحقیق نشان د‌اد‌ که چهار ُبعد‌ تبلیغات د‌ر زمینۀ کود‌کان ( استفاد‌ه از شخصیت‌های محبوب، وجود‌ رنگ و موسیقی شاد‌، به تصویر کشید‌ن روابط میان اعضای خانواد‌ه و به تصویر کشید‌ن شرایط مختلف زند‌گی) بر تغییر الگوهای رفتاری کود‌کان تأثیر گذاشته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of children specific commercials on children behavior pattern

نویسندگان [English]

  • Behnaz Khoshtinat 1
  • Parisa Sabeti 1
  • Peyman Mazaheri 2
1 Department of Management, Buinzahra Branch, Islamic Azad University, Buinzahra, Iran
2 Department of MBA, Qeshm International Branch, Islamic Azad University, Qeshm Island, Iran.
چکیده [English]

At the age super-information, Mass media exert considerable influence on their audience but children are more exposed to media influence. Infact, advertisement or commercials with their special features are able to influence children and youngsters in an undeniable manner. The objective behind this research work is to review the extent of the influence of media advertisement on the pattern of children’s behavior by taking into consideration their living and education environment (their modifying role).
The statistical population of this study includes university students, psychologists and University professors who have children aged between 5-10 years old and the number of the sample group is 185 persons.
The data were analyzed by Smart-PLS software and the obtained results from the hypothesis showed that 4 dimensions of the children and youngsters specific commercials (using celebrities, joyful music and vibrant colors, depicting relation among family members as well as other aspects of life) affect the children’s pattern of behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • children’s pattern of behavior
  • Children specific Commercials living and education environments