شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر افت مخاطبان تلویزیون جمهوری اسلامی ایران نوشتة طاهر روشندل اربطانی * مهسا زارع( نویسنده مسئول)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سیمای جمهوری اسلامی ایران، به منظور اثربخشی بیشتر اهدافش، نیازمند جذب مخاطب است؛ این رسانه که تا پیش از این مهمترین کالای رسانهای در سبد مصرف رسانهای مخاطبان بود، حالا گرفتار نوعی سکون شده است. به وجود آمدن این بحران، برای پرمخاطبترین سازمان کشور، باعث شد تا این پژوهش با هدف اصلی شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر افت مخاطبان تلویزیون جمهوری اسلامی ایران انجام شود. برای این منظور، عوامل مورد نظر به کمک ادبیات و پیشینة پژوهش شناسایی و بر اساس مدل سهشاخگی، در سه بخش “محتوایی”، “ساختاری” و “زمینهای” تدوین شدند. در ادامه برای بررسی این عوامل، نمونة مورد مطالعه به صورت تصادفی انتخاب و تأثیر آنها بر کاهش مخاطبان با استفاده از پرسشنامة محققساخته سنجیده در نهایت 386 پرسشنامه تکمیل و توسط نرمافزار SPSS تحلیل شد. از مهمترین عوامل محتوایی شناسایی شده، میتوان به “ضعف محتوای برنامهها” و “عدم بهرهمندی کافی از چهرهها” اشاره کرد؛ همچنین “انحصاری بودن تلویزیون” و “پیچیدگی جغرافیایی تلویزیون” به عنوان عوامل ساختاری و “ظهور رقبای جدید“و “تغییر در سبک زندگی مردم” به عنوان عوامل زمینهای شناخته شدند. نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که عوامل ساختاری، بیشترین تأثیر را بر کاهش مخاطبان تلویزیون داشته است و به ترتیب عوامل محتوایی و زمینهای با اختلاف کمتری در رتبههای بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها