شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر افت مخاطبان تلویزیون جمهوری اسلامی ایران نوشتة طاهر روشندل اربطانی * مهسا زارع( نویسنده مسئول)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سیمای جمهوری اسلامی ایران، به منظور اثربخشی بیشتر اهدافش، نیازمند جذب مخاطب است؛ این رسانه که تا پیش از این مهمترین کالای رسانهای در سبد مصرف رسانهای مخاطبان بود، حالا گرفتار نوعی سکون شده است. به وجود آمدن این بحران، برای پرمخاطبترین سازمان کشور، باعث شد تا این پژوهش با هدف اصلی شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر افت مخاطبان تلویزیون جمهوری اسلامی ایران انجام شود. برای این منظور، عوامل مورد نظر به کمک ادبیات و پیشینة پژوهش شناسایی و بر اساس مدل سهشاخگی، در سه بخش “محتوایی”، “ساختاری” و “زمینهای” تدوین شدند. در ادامه برای بررسی این عوامل، نمونة مورد مطالعه به صورت تصادفی انتخاب و تأثیر آنها بر کاهش مخاطبان با استفاده از پرسشنامة محققساخته سنجیده در نهایت 386 پرسشنامه تکمیل و توسط نرمافزار SPSS تحلیل شد. از مهمترین عوامل محتوایی شناسایی شده، میتوان به “ضعف محتوای برنامهها” و “عدم بهرهمندی کافی از چهرهها” اشاره کرد؛ همچنین “انحصاری بودن تلویزیون” و “پیچیدگی جغرافیایی تلویزیون” به عنوان عوامل ساختاری و “ظهور رقبای جدید“و “تغییر در سبک زندگی مردم” به عنوان عوامل زمینهای شناخته شدند. نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که عوامل ساختاری، بیشترین تأثیر را بر کاهش مخاطبان تلویزیون داشته است و به ترتیب عوامل محتوایی و زمینهای با اختلاف کمتری در رتبههای بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking the factors that affect the audience decline of Iranian State TV

چکیده [English]

The state TV of the Islamic Republic of Iran for achieving its objectives needs to attract audience. This media, that once was the main media item in the media basket of Iranian TV audience, now is suffering from a kind of stagnation. Such crisis affecting country’s most popular media have inspired the conducting of this research work to identify and categorize the elements responsible for decline of audience of Iranian State TV.
In order to find out the responsible factors behind such crisis, this research work, by help of the literature and principles of research works and based on three- branch model has classified these factors in three areas of “Content”, “Structure” and “Context”. Then, in order to analyze these factors, the sample under the study was selected in a random manner and the role of the factors in decline of audience was measured through questionnaires and finally 386 questionnaires were completed and analyzed by SPSS software.
The most important “content” factors that were identified include weak content of programs and lack of sufficient use of celebrities. Other factors such as monopoly nature of TV and its geographical complexity as a structural factor and emergence of new rivals and change of people’s life style as contextual factor were also determined as responsible elements for audience decline.
 Results of this study show that structural factor has the greatest role on audience decline and content and contextual factors, rank second and third responsible factors respectively with slight difference, for decline of the audience of Iranian state TV

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audience
  • Television
  • National Media
  • Audience decline
  • Radio and Television