بررسی تطبیقی متن شعارهای تبلیغاتی فروشگاه های اینترنتی صنایع غذایی داخلی و خارجی با استفاده از تکنیک متن کاوی و خوشه بندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

از آنجایی که امروزه اکثر کسب و کارها، برای مدیریت کارآمدتر و سادهتر مشتریانشان از فروشگاههای اینترنتی برای عرضة محصولات خود استفاده میکنند، تحلیل متن شعارهای تبلیغاتی آنها که به نوعی تجلی بیانیه مأموریتشان نیز هست، اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش، متن شعارهای تبلیغاتی شرکتهای برتر ایرانی و خارجی، شامل 29 شعار جذاب فروشگاههای اینترنتی داخلی و 24 شعار جذاب فروشگاههای اینترنتی خارجی مورد بررسی قرار گرفتند. جهت پیشپردازش متون و ترکیب آن با روش خوشهبندی و الگوریتم میانگین   K - means  از روش متنکاوی استفاده شده، همچنین برای قرارگیری در خوشههای جدا و تشخیص مهمترین ریشهها در هر خوشه، تکنیک تصمیمگیری چند شاخصه MADMبه کار گرفته شده است؛ تا علاوه بر مشخص کردن محتوای شعارها، تفاوتها و شباهتهای بین این دو جهتگیری نیز آشکار شود. با تطبیق خوشههای داخلی و خارجی معلوم شد که توجه شرکتهای داخلی بیشتر بر مفاهیمی چون  “محصول ”  و “کلیگویی” است، اما  شرکتهای خارجی بر مفاهیمی  “همچون توجه به مشتری” متمرکزند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of texts of advertisements by online local and foreign food industries companies through text mining and clustering technique

نویسندگان [English]

  • Alireza Abbasi Gorji
  • saba hedayatifar
semnan university
چکیده [English]

As these days large number of businesses use online shops for selling their products, for more effective management of their activities and better serving their customers, analysis of the text of their commercials which somehow reflects their mandate, has become very important.
In this research work, 29 interesting advertisements by local online suppliers of goods and 24 foreign online shops have been studied. For pre- processing and amalgamation of the texts, the clustering technique has been employed and for obtaining the K mean algorithm, text mining has been used.
Meanwhile, for placing in separate cluster and finding out the most important roots in each cluster, Multiple Attribute Decision Making (MADM) has been employed so that in addition to specifying the content of each commercial, differences and similarities of these two approach to become evident.
  By comparing the local clusters with foreign ones, it became evident that the local companies mostly concentrate on concept such as “product” and “generalization” but foreign companies pay more attention to concept like “Customer Orientation”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertisements by online shops. Text mining
  • clustering
  • K mean