بررسی تطبیقی متن شعارهای تبلیغاتی فروشگاه های اینترنتی صنایع غذایی داخلی و خارجی با استفاده از تکنیک متن کاوی و خوشه بندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

از آنجایی که امروزه اکثر کسب و کارها، برای مدیریت کارآمدتر و سادهتر مشتریانشان از فروشگاههای اینترنتی برای عرضة محصولات خود استفاده میکنند، تحلیل متن شعارهای تبلیغاتی آنها که به نوعی تجلی بیانیه مأموریتشان نیز هست، اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش، متن شعارهای تبلیغاتی شرکتهای برتر ایرانی و خارجی، شامل 29 شعار جذاب فروشگاههای اینترنتی داخلی و 24 شعار جذاب فروشگاههای اینترنتی خارجی مورد بررسی قرار گرفتند. جهت پیشپردازش متون و ترکیب آن با روش خوشهبندی و الگوریتم میانگین   K - means  از روش متنکاوی استفاده شده، همچنین برای قرارگیری در خوشههای جدا و تشخیص مهمترین ریشهها در هر خوشه، تکنیک تصمیمگیری چند شاخصه MADMبه کار گرفته شده است؛ تا علاوه بر مشخص کردن محتوای شعارها، تفاوتها و شباهتهای بین این دو جهتگیری نیز آشکار شود. با تطبیق خوشههای داخلی و خارجی معلوم شد که توجه شرکتهای داخلی بیشتر بر مفاهیمی چون  “محصول ”  و “کلیگویی” است، اما  شرکتهای خارجی بر مفاهیمی  “همچون توجه به مشتری” متمرکزند.

کلیدواژه‌ها