بررسی رابطه بین مصرف رسانه و سرمایه گذاری در دارایی های مالی نوشتة مهدی مرادی * زکیه مرندی **

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سرمایهگذاری موتور محرک رشد اقتصادی جوامع است.  در این راستا عوامل مختلفی بر فرایند انتخاب نوع سرمایهگذاری افراد تأثیرگذار است؛ یکی از این عوامل رسانهها هستند. در دنیای امروز، رسانهها، به عنوان یک منبع اطلاعاتی مناسب و نافذ در همه امور یک جامعه دخالت دارند، در همین راستا نقش مهمی در آگاهی و اطلاعرسانی اعضای آن جامعه و در ارتباط با روشهای سرمایهگذاری ایفا میکنند. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین مصرف رسانه و سرمایهگذاری در داراییهای مالی است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری پژوهش حاضر، صاحبان مشاغل آزاد سطح شهر مشهد بود که با استفاده از نمونهگیری خوشهای، 107 نفر از آنها برای نمونه انتخاب شدند. ابزار جمعآوری دادهها، پرسشنامة محقق ساختة مصرف رسانه و سرمایهگذاری بود. نتایج حاصل از بررسی فرضیهها حاکی از آن است که بین مصرف رسانههای چاپی و سرمایهگذاری در اوراق مشارکت، بین مصرف رسانههای پخش و سرمایهگذاری در سپرده بانکی، اوراق مشارکت و سهام شرکتها، و بین مصرف رسانههای دیجیتال و سپردهگذاری در بانک و سرمایهگذاری در سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. اما همین نتایج نشان میدهد بین مصرف رسانههای چاپی و سپردهگذاری بانکی و سرمایهگذاری در سهام، و بین مصرف رسانه دیجیتال و سرمایهگذاری در اوراق مشارکت رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر مهم رسانهها، بهخصوص رسانههای پخش در توسعة اقتصادی کشور است.

کلیدواژه‌ها