بررسی رابطه بین مصرف رسانه و سرمایه گذاری در دارایی های مالی نوشتة مهدی مرادی * زکیه مرندی **

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سرمایهگذاری موتور محرک رشد اقتصادی جوامع است.  در این راستا عوامل مختلفی بر فرایند انتخاب نوع سرمایهگذاری افراد تأثیرگذار است؛ یکی از این عوامل رسانهها هستند. در دنیای امروز، رسانهها، به عنوان یک منبع اطلاعاتی مناسب و نافذ در همه امور یک جامعه دخالت دارند، در همین راستا نقش مهمی در آگاهی و اطلاعرسانی اعضای آن جامعه و در ارتباط با روشهای سرمایهگذاری ایفا میکنند. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین مصرف رسانه و سرمایهگذاری در داراییهای مالی است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری پژوهش حاضر، صاحبان مشاغل آزاد سطح شهر مشهد بود که با استفاده از نمونهگیری خوشهای، 107 نفر از آنها برای نمونه انتخاب شدند. ابزار جمعآوری دادهها، پرسشنامة محقق ساختة مصرف رسانه و سرمایهگذاری بود. نتایج حاصل از بررسی فرضیهها حاکی از آن است که بین مصرف رسانههای چاپی و سرمایهگذاری در اوراق مشارکت، بین مصرف رسانههای پخش و سرمایهگذاری در سپرده بانکی، اوراق مشارکت و سهام شرکتها، و بین مصرف رسانههای دیجیتال و سپردهگذاری در بانک و سرمایهگذاری در سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. اما همین نتایج نشان میدهد بین مصرف رسانههای چاپی و سپردهگذاری بانکی و سرمایهگذاری در سهام، و بین مصرف رسانه دیجیتال و سرمایهگذاری در اوراق مشارکت رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر مهم رسانهها، بهخصوص رسانههای پخش در توسعة اقتصادی کشور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of relation between media consumption and investment in financial assets

چکیده [English]

 
Investment is the power house of economic growth. Many factors influence the type of investment people make. One of the leading factor in this respect, are media. In today world, media are considered as an appropriate and influential source of information in every aspect of a society. Media play an important role in informing people about investment methods.
Therefore, the aim of this research work is to investigate the relation between media consumption and investment in financial assets. The research method is descriptive and correlation type. The statistical population of the present study are private entrepreneurs in northeastern city of Mashhad and based on cluster sampling, 107 people were selected.
 Collection of data and study of questionnaires showed that there is a relation between media consumption and investment. The result of study on the hypothesis showed that there is a meaningful relation between print media consumption and investment in government issued bounds, between broadcasting media consumption and investment in bank deposit accounts, bounds and share of companies and finally between the digital media and bank deposit and investment in company shares.
 But the same results also show that there is no meaningful relation between consumption of pint media and investment in bank deposit accounts and company shares and between digital media consumption and state issued bounds or securities.
The study also showed that there is strong relations between media and broadcasting media in particular, consumption and country’s economic development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial assets
  • Bounds
  • Bank deposits
  • securities exchange
  • media