نحوۀ بازتاب اخبار علم و فناوری در بخش خبری ساعت 20 شبکه چهار سیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده

رسانهها میتوانند با تشویق جامعه به علمآموزی و بهبود جایگاه آن در جامعه، مسیر توسعه را هموارتر کنند. تلویزیون، یکی از مهمترین منابع در دسترس مخاطبان برای آگاهی از اخبار علم و فناوری است و نقش مهمی در این فرایند دارد. یکی از راههای ایفای این نقش مهم، استفاده از برجستهسازی علم و فناوری در اخبار است. روش انجام این پژوهش تحلیل محتوای کمی و جامعۀ آماری آن، همۀ بخشهای خبری پخششده در نیمۀ دوم سال 1395 است. با استفاده از روش نمونهگیری نظاممند، 60 روز از اخبار بخش خبری ساعت 20 شبکة چهار سیما بررسی شد. نتایج پژوهش، نشان داد بیشترین فراوانی را در حوزۀ علم، دانشگاه و پژوهش، کمترین فراوانی را علوم تغذیه، داشتهاند. در حوزۀ فناوری نیز بیشترین فراوانی را فناوری اطلاعات و فرش و نساجی کمترین فراوانی را در اخبار داشتهاند. در ارائۀ این اخبار، بیشتر از قالب خبری صدای گوینده روی تصویر استفاده شده است. این اخبار بیشتر از نوع سختخبر بودند. در این بخش خبری، اخبار داخلی بیشتر از اخبار خارجی ارائه شده و عمدتاً دارای ارزش خبری تازگی و در برگیری بودند. در میان منابع و کُنشگران حوزۀ علم، اعضای دولت بیش از سایرین برجسته شده و شرکتهای دانشبنیان و عموم مردم، کمتر مورد توجه بودهاند. حدود 75درصد از اخبار علم و فناوری در نیمۀ ابتدایی اولویت این بخش خبری قرار داشت.

کلیدواژه‌ها