نحوۀ بازتاب اخبار علم و فناوری در بخش خبری ساعت 20 شبکه چهار سیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده

رسانهها میتوانند با تشویق جامعه به علمآموزی و بهبود جایگاه آن در جامعه، مسیر توسعه را هموارتر کنند. تلویزیون، یکی از مهمترین منابع در دسترس مخاطبان برای آگاهی از اخبار علم و فناوری است و نقش مهمی در این فرایند دارد. یکی از راههای ایفای این نقش مهم، استفاده از برجستهسازی علم و فناوری در اخبار است. روش انجام این پژوهش تحلیل محتوای کمی و جامعۀ آماری آن، همۀ بخشهای خبری پخششده در نیمۀ دوم سال 1395 است. با استفاده از روش نمونهگیری نظاممند، 60 روز از اخبار بخش خبری ساعت 20 شبکة چهار سیما بررسی شد. نتایج پژوهش، نشان داد بیشترین فراوانی را در حوزۀ علم، دانشگاه و پژوهش، کمترین فراوانی را علوم تغذیه، داشتهاند. در حوزۀ فناوری نیز بیشترین فراوانی را فناوری اطلاعات و فرش و نساجی کمترین فراوانی را در اخبار داشتهاند. در ارائۀ این اخبار، بیشتر از قالب خبری صدای گوینده روی تصویر استفاده شده است. این اخبار بیشتر از نوع سختخبر بودند. در این بخش خبری، اخبار داخلی بیشتر از اخبار خارجی ارائه شده و عمدتاً دارای ارزش خبری تازگی و در برگیری بودند. در میان منابع و کُنشگران حوزۀ علم، اعضای دولت بیش از سایرین برجسته شده و شرکتهای دانشبنیان و عموم مردم، کمتر مورد توجه بودهاند. حدود 75درصد از اخبار علم و فناوری در نیمۀ ابتدایی اولویت این بخش خبری قرار داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection of science and Technology news at 8pm newscast of Channel 4 of Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB)

نویسندگان [English]

  • Javad Sadeghi
  • Mehrdad Pashabadi
  • Abbas Naseri Taheri
Iran Broadcasting University
چکیده [English]

 
Media by encouraging people to learn more and improve the position of science in society can pave the way for development. Television is one of the most important source for its audience to have access to news on science and technology. One of the ways to play such important role is to magnify science and technology in news programs.
The statistical population of research work and analysis of the quantity content are all bulletin aired  during the second half of Iranian Year 1395( 2016) by systematic sampling method and 60 newscast of 8pm news bulletin of channel 4 were analyzed.
Results of the study show that the most frequent news items were related to science, university and research and less frequent were nutrition science.
In technology sector, the most frequent new items were related to information technology and less frequent items were about carpet and textile.
These news items had been presented in format of sound bite (narrations over video footage) technique. Most of the news were hard news. In this news section, number of local news were more than foreign ones and most of them were newsworthy items and updated stories.     
Among the news sources activists of science sector, government officials were more signified and science-based companies and general public were less
referred.
Some 70 percent of science and technology new were aired at the first half of this news section

کلیدواژه‌ها [English]

  • media attracted Science
  • science communication
  • science promotion
  • science journalism
  • Science and technology news Channel for of Islamic Republic Iran Broadcasting (IRIB)