بررسی میزان دانش خبرنگاران شهر زنجان نسبت به اصول حرفه ای خبرنگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی میزان دانش خبرنگاران شهر زنجان نسبت به اصول حرفه‌ای خبرنگاری بود که به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعة آماری تحقیق، کلیة خبرنگاران شاغل در رسانه‌های ارتباط جمعی زنجان به تعداد 200 نفر بودند که همة آنها برای نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامة محقق‌ساخته، بر اساس اصول بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری استفاده شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای همه مؤلفه‌ها بالاتر از 7/0 به دست آمد. داده‌های تحقیق پس از گردآوری، با استفاده از نرم افزار spss در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که دانش خبرنگاران زنجانی در زمینة اصول حرفه‌ای خبرنگاری در سطح متوسط به بالا  قرار دارد. دانش خبرنگاران در زمینة اصل مسئولیت اجتماعی خبرنگار بیشتر از سایر اصول است؛ از این نظر به ترتیب، اصل احترام به منافع، اصل دستیابی به اطلاعات درست و واقعی، اصل احترام به ارزش‌های جهانی و متنوع فرهنگ‌ها، اصل شرافت حرفه‌ای خبرنگار، اصل دسترسی همگانی و مشارکت، اصل حقیقت‌طلبی، اصل احترام به حریم خصوصی و حیثیت انسانی، اصل برپایی نظم اطلاعاتی و ارتباطی نوین جهانی و اصل محو جنگ و سایر مصائب فراروی بشر قرار دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the professional knowledge of journalists in city of Zanjan

نویسنده [English]

  • ali jafari
faculty member/ islamic azad universiyu
چکیده [English]

 
The aim of present research work is to examine the extent of the professional knowledge of journalists in city of Zanjan by survey technique.
The statistical population, were 200 journalists working for mass media in Zanjan who were selected as sample. Data has been collected through questionnaires based on the international principles of professional ethics of journalism.
The validity of the questionnaire is based on face validity and the reliability of the questionnaire was more the 7 percent, measures by Alpha Cronbach coefficient. The gathered data then was examined and analyzed at two descriptive and inferential levels by SPSS software. The results of the research show that the professional knowledge of Journalists in city of Zanjan is above the average.
Their knowledge about social responsibility principle is more than other principles and other principles examined in this study are as follows: respecting interests, access to reliable information, respect for universal values and cultural diversity, professional dignity, public access and participation, truth seeking, respecting privacy and human dignity, establishing information order and modern global relations and elimination of war and other calamities faced by human being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • professional principles
  • mass media
  • Zanjan