بررسی رابطة استفاده از رسانه‎های ارتباطی با احساس ستمگری، نابرابری و تفاوت در زنان (مورد مطالعه: زنان شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا "س"

2 مدیر گروه علوم اجتماعی/ دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی/ دانشگاه الزهرا "س"

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطة استفاده از رسانههای ارتباطی چون مطبوعات، شبکههای مجازی و شبکههای تلویزیونی و ماهوارهای با احساس ستمگری، نابرابری و تفاوت در میان زنان است که با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه محققساخته در میان نمونة 400 نفری از زنان 25 تا 55ساله شهر تهران انجام شده است. دادههای به دست آمده، با نرم افزار SPSS تحلیل شده و همبستگی میان فرضیههای پژوهش از طریق آزمونهای همبستگی مورد آزمون قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، شناخت تأثیر استفاده از رسانههای ارتباطی بر شکلگیری احساس ستمگری، نابرابری و تفاوت در میان زنان است. یافتهها نشان میدهند که استفادة زنان از رسانههای ارتباطی، بر احساس ستمگری، نابرابری و تفاوت در آنان تأثیر قابل توجهی دارد. مثبت بودن ضریب همبستگی، نشانة ارتباط مستقیم بین مؤلفههای آزمون است، بدین معنی که با افزایش استفاده از رسانهها، میزان احساس ستمگری، نابرابری و تفاوت در زنان افزایش مییابد و بالعکس. باتوجه به نتایج پژوهش، در پایان پیشنهادهایی جهت سیاستگذاریهای مؤثرتر و کارآمد در راستای برنامههای رسانهای ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of relation between use of communication media and feeling of oppression, inequality and difference by women (case study about women in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Ensie Jalalvand 1
  • Khadijeh Safiri 2
1 Alzahra University
2 Alzahra University
چکیده [English]

The present research is aimed at examining the relation between use of media communication such as newspapers, social media, TV channels and satellite TV channels and feeling oppression, inequality and difference  among women by using survey method and questionnaire technique among a sample population of 400 women aged between 25-55 year old  in Tehran.
The gathered data were analyzed by SPSS software and correlation between hypotheses of the study was examined through correlation tests. The objective behind this work is to find impact of the use of communication media on feeling oppression, inequality and difference among women.
Findings show that use of such media by women has a significant impact in feeling oppression, inequality and difference on women. The positive correlation coefficient is an indication of direct relation among components of the test to an extent that by increased use of media, the extent of feeling oppression, inequality and difference by women increases and vice versa.
By taking the results and findings of the research into consideration, at the conclusion of the paper, some recommendations have been made for more effective policymaking for media programming.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women
  • media
  • inequality
  • oppression
  • difference
  • policymaking