بررسی رابطة استفاده از رسانه‎های ارتباطی با احساس ستمگری، نابرابری و تفاوت در زنان (مورد مطالعه: زنان شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا "س"

2 مدیر گروه علوم اجتماعی/ دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی/ دانشگاه الزهرا "س"

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطة استفاده از رسانههای ارتباطی چون مطبوعات، شبکههای مجازی و شبکههای تلویزیونی و ماهوارهای با احساس ستمگری، نابرابری و تفاوت در میان زنان است که با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه محققساخته در میان نمونة 400 نفری از زنان 25 تا 55ساله شهر تهران انجام شده است. دادههای به دست آمده، با نرم افزار SPSS تحلیل شده و همبستگی میان فرضیههای پژوهش از طریق آزمونهای همبستگی مورد آزمون قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، شناخت تأثیر استفاده از رسانههای ارتباطی بر شکلگیری احساس ستمگری، نابرابری و تفاوت در میان زنان است. یافتهها نشان میدهند که استفادة زنان از رسانههای ارتباطی، بر احساس ستمگری، نابرابری و تفاوت در آنان تأثیر قابل توجهی دارد. مثبت بودن ضریب همبستگی، نشانة ارتباط مستقیم بین مؤلفههای آزمون است، بدین معنی که با افزایش استفاده از رسانهها، میزان احساس ستمگری، نابرابری و تفاوت در زنان افزایش مییابد و بالعکس. باتوجه به نتایج پژوهش، در پایان پیشنهادهایی جهت سیاستگذاریهای مؤثرتر و کارآمد در راستای برنامههای رسانهای ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها