تحلیلی بر عملکرد برنامه‌های کودک صداوسیما از دیدگاه خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی؛ اقتصاد، مدیریت، حسابداری؛ دانشگاه یزد؛ ایران

2 مدیریت اطلاعات و فناوری، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد

چکیده

امروزه تلویزیون فراگیرترین رسانه و وسیلهای ضروری در زندگی بشر است. اعضای خانواده، با توجه به سن خود از برنامههای تلویزیون بهره میگیرند. یکی از پرمخاطبترین برنامههای تلویزیون گروه کودک و نوجوان است. برنامههای کودک میتوانند در حوزههای آموزشی، سرگرمی، فرهنگی، مذهبی و ... تأثیر زیادی در شکل گرفتن شخصیت کودکان داشته باشند. در این پژوهش، پس از شناسایی شاخصها، با استفاده از رویکرد تحلیل شکاف موزون به بررسی عملکرد برنامههای کودک صداوسیما از دیدگاه خانواده پرداخته میشود. جامعة آماری این پژوهش، والدین کودکان و نمونة آماری آن شامل 388 نفر هست. نتایج نشان میدهد که بیشترین شکاف در بُعد اقتصادی و کمترین شکاف در بُعد دینی و مذهبی برنامههای کودک صداوسیما وجود دارد و شاخصها با بیشترین شکاف، در بین 45 شاخص به ترتیب شامل تولید برنامههایی در قالب حفظ حقوق شهروندی و اجتماعی، پخش برنامههایی جهت کاهش خشونت بین کودکان؛ ساخت و پخش موسیقیهای شاد متناسب با سن کودکان است.

کلیدواژه‌ها