تحلیلی بر عملکرد برنامه‌های کودک صداوسیما از دیدگاه خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی؛ اقتصاد، مدیریت، حسابداری؛ دانشگاه یزد؛ ایران

2 مدیریت اطلاعات و فناوری، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد

چکیده

امروزه تلویزیون فراگیرترین رسانه و وسیلهای ضروری در زندگی بشر است. اعضای خانواده، با توجه به سن خود از برنامههای تلویزیون بهره میگیرند. یکی از پرمخاطبترین برنامههای تلویزیون گروه کودک و نوجوان است. برنامههای کودک میتوانند در حوزههای آموزشی، سرگرمی، فرهنگی، مذهبی و ... تأثیر زیادی در شکل گرفتن شخصیت کودکان داشته باشند. در این پژوهش، پس از شناسایی شاخصها، با استفاده از رویکرد تحلیل شکاف موزون به بررسی عملکرد برنامههای کودک صداوسیما از دیدگاه خانواده پرداخته میشود. جامعة آماری این پژوهش، والدین کودکان و نمونة آماری آن شامل 388 نفر هست. نتایج نشان میدهد که بیشترین شکاف در بُعد اقتصادی و کمترین شکاف در بُعد دینی و مذهبی برنامههای کودک صداوسیما وجود دارد و شاخصها با بیشترین شکاف، در بین 45 شاخص به ترتیب شامل تولید برنامههایی در قالب حفظ حقوق شهروندی و اجتماعی، پخش برنامههایی جهت کاهش خشونت بین کودکان؛ ساخت و پخش موسیقیهای شاد متناسب با سن کودکان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of children programs of Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) from family perspective

نویسندگان [English]

  • Seyyed Habibollah Mirghafoori 1
  • Seyyed Kazem Mirghafoori 2
  • Mahyar Kamali Saraji 1
1 Industrial Management; Economics, Management, Accounting; Yazd University, Iran
2 Information & Technology management, Science & Art University, Yazd
چکیده [English]

Today, Television is the most prevailing and essential media and family members with regard to their age watch different TV programs. One of the most popular and widely watched TV programs is Children and youngsters programs. 
Various factors, such as education entertainment, culture, religious … Can greatly influence shaping of kids personality.
In this research work, after identifying the required indices through Balanced Gap approach analysis, children programs of IRIB have been evaluated from family perspective.
The statistic population of this study consists of 388 parents. Results show that the biggest gap is in economic and smallest one is in religious programs of the IRIB’s children programs. And the index with biggest gap among 45 indices included programs dealing with citizen and social rights, programs aimed at curbing violence among children, production and broadcasting of joyful music appropriate for kids.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • IRIB
  • Children Program
  • family
  • television
  • balanced Gap Analysis