چگونگی استفاده از شبکه های اجتماعی؛ زمینه ها و عوامل (مورد مطالعه: جوانان شهر گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو گروه علوم اجتماعی- دانشگاه گلستان

2 گروه علوم اجتماعی- دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد- دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر استفاده جوانان از شبکههای اجتماعی مجازی در بین جوانان شهر گرگان انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، تأثیر عوامل فردی نظیر سن و جنسیت و عوامل جمعی همچون هویت اجتماعی، هویت دینی، هویت ملی، اعتماد اجتماعی و ... بر کمیت و کیفیت استفاده از شبکههای اجتماعی بررسی میشود. روش تحقیق توصیفیـ پیمایشی است که دادههای آن، با استفاده از پرسشنامه محققساخته، 18 تا 30ساله جمعآوری شد. اعتبار ابزار، از نوع اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد، که این تعداد از میان جوانان 18 تا 30سالة، شهر گرگان انتخاب شدند. یافتههای استنباطی، رابطهای معکوس را بین کمیت استفاده از شبکههای اجتماعی با هویت اجتماعی، دینی و ملی کاربران نشان میدهد. بدین معنا که افزایش میزان استفاده از شبکههای اجتماعی، موجب کاهش هویت اجتماعی، دینی و ملی کابران میشود؛ همچنین بین کیفیت استفاده از شبکههای اجتماعی با هویت اجتماعی، دینی و ملی، رابطهای مثبت به دست آمده است. بدین ترتیب، مادامی که کاربران نسبت به محتوای مورد استفادة خود در شبکههای اجتماعی توجه کرده و اقدام به انتخاب و گزینش آگاهانه میکنند، سطح هویت اجتماعی، دینی و ملی آنان نیز افزایش مییابد. علاوه بر این، با افزایش سن، کاربران آگاهانه و هدفمند اقدام به انتخاب، استفاده و عضویت در شبکههای اجتماعی می‌‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The way social networks are used; backgrounds and causes (Case Study: Youth of City of Gorgan

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Khoshfar 1
  • Shahrbanoo Mirzakhani 2
1 Social sciences Department, Golestan University
2 Social sciences Department, Humanities, Azzahra University
چکیده [English]

This paper is aimed at finding personal and social factors that influence the use of social media (networks) among the youth in the Iranian city of Gorgan. In order to find out impact of elements such as personal factors like age and gender and collective factors including social and national identity, social trust and etc. on quantity and quality in using social media.
This research work is based on descriptive-survey method and the relevant data is gathered through questionnaires completed by youth within the age group of 18-30.
The validity of the tools arebased on face validity and its reliability has been confirmed by Cronbach’s Alpha coefficient. The size of the sample has be determined as 380 people by using Cochran Formula. This number of individuals were selected from 18 to 30 years old Gorganies.
The inferential findings had inverse (negative) relation between use of social media and social, religious and national identity. It means that increase in number of social media results in fall of social, religious and national identity and between quality of social media use and social, religious and national identity there is a positive relation. Therefore, whenever the users pay attention to their use of social media and make a conscience choice, the level of social, religious and national identity increases.
In addition, by increasing the age of the users, they choose the social media and become their member in a more conscience manner.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • social media
  • personal factors
  • collective factors
  • youth
  • Gorgan